Blog

งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นที่เขาหนีซาน เมืองชวีฟู่ มณฑลซานตง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื๊อเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 1,600 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านอารยธรรมร่วมกัน ตลอดจนร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับอารยธรรมระดับโลก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคในอนาคต อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนหนีซานในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ภูมิปัญญา

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะ เข้าร่วมการเดินทาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล (มทร.) จำนวน 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ สภา มทร.ธัญบุรี ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 14 ราย ได้แก่ (1) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร. หรือเจ้าคุณประสาร

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์“ ภายในงานมีการจัดการแสดงทั้งการร้อง การเต้นรำ การเล่นดนตรีมากว่า 20 ชุด โดยเหล่าบรรดานักศึกษา/นักวิชาการจากสมาคมนักศึกษาและนักวิชาการจีนในประเทศไทย (CSSAT) ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มา “วันไหว้พระจันทร์” เริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถัง เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเพียงแค่เทศกาลพื้นบ้าน กระทั่งสมัยราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ.1503-1822) จึงเริ่มขยับขยายเป็นเทศกาลของรัฐ มีการเฉลิมฉลองกันทั้งคืน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2492 รัฐบาลพรรคคอมนิวนิสต์ กำหนดวันหยุดราชการใหม่ ให้มีเพียง “ตรุษจีน” เท่านั้นที่เป็นวันหยุดราชการ ในปีถัดมารัฐบาลออกประกาศเรื่อง “วันหยุดเทศกาลและวันหยุดราชการ”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( จำนวน 124 หน่วยกิต ) เวลาเรียน 08.00 น. – 21.00 น. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) รับวุฒิ ปวส./การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้าปลีก การตลาดดิจิทัล รายละเอียดเพิ่มเติม  https://oreg.rmutt.ac.th/Apply/ หรือโทร 062-3924459 (ดร.ณฐมน บัวพรมมี)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Thai-German TVET Conference 2023” พัฒนาอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ c เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ กรุงเทพ ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อยอดและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับ มทร.ธัญบุรี ยังมีนโยบายการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ การส่งเสริมความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในระดับมาตรฐานสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 6.

  สถาบันจีน-ไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “กงสุลพบนักศึกษาจีน : การใช้ชีวิตในประเทศไทย” โดย ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน หลังจากนั้น ผู้แทนจากสำนักงานกงสุล สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยและการคุ้มครองของกงสุล นอกจากนี้สมาคมนักเรียนและนักวิชาการชาวจีนทั่วไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ของสมาพันธ์นักศึกษา แบ่งปันข้อมูลตัวอย่างความปลอดภัยและการใช้ชีวิตในประเทศไทย ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต     #https://u-hit.net/