Blog

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยประธานคณะอนุกรรมาธิการทั้งสี่คณะในคณะกรรมาธิการ และกรรมาธิการ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยคณะกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระลอกใหม่ ทำให้มีความกังวลในเรื่องความพร้อมของจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสนามของมทร.ธัญบุรี ได้ปิดไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินการเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 100 เตียง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยก็จะสามารถเปิดดำเนินการได้ทันที รวมถึงมทร.ธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้อาคารเรียน เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ แม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะมทร.ธัญบุรีมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแล้ว ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นระบบออนไลน์ มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา ได้แก่ โครงการทุนเพชรสุนันทา โควตาความสามารถทางวิชาการ และโควตาความสามารถพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th . ผู้สมัครประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รวม 47 คน เริ่ม 1 ก.พ.65 นี้  เปิดรับรอบ 2 Quota ใน 2 โครงการ รวม 47 คน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 2 โครงการดังนี้ 1 ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เผยจำนวนนักเรียนม.ปลายสนใจสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ในรอบ TCAS1 ปี 65 มากกว่าแผนรับ ชี้ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวมากกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมความทุ่มเทของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ลงมาร่วมแนะแนวกับนักเรียนอย่างจริงใจและใกล้ชิด รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากที่ มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่ามีจำนวนนักเรียนสมัครเข้ามามากกว่าแผนรับ แม้ว่ารอบที่ 1 เราจะจำกัดเกรด และเน้นเรื่องคุณสมบัติ หรือผลงานต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างสูง แต่นักเรียนที่เก่ง ๆ มีผลงานดี ๆ ก็สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก

16 ม.ค. วันครูแห่งชาติ ป.เอก คารวะท่านอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้               นักศึกษา ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา เข้าคารวะท่าน ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา   ขออำนาจคุณพระ…ทุกแหล่งหล้า…….ทั่วฟ้าแผ่นดินถิ่นสยาม……….บันดาลพรดลใจ…..ให้ชื่นบาน…….สุขสำราญ…..พ้นโรค….โชคทวี… สุขภาพแข็งแรง…..กายแกร่งดั่งเหล็กเพชร……ความสำเร็จสมหวังด้วยราศรี….เจริญด้วยวรรณะบรรดามี……สุขเกษมเปรมปรีดิ์ตลอดไป  ด้วยจิตคารวะครับ            

นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง นศ.ทุน ม.กรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ “พาน้องกลับบ้าน”   วิลาสินี  รัตนนัย (น้องน้ำตาล) “นางฟ้าฮอกกี้น้ำแข็ง” ทีมชาติไทย-นศ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปลื้มโครงการ“พาน้องกลับบ้าน” พร้อมเล่นกีฬา-การศึกษา เตรียมทำธุรกิจอนาคต              น.ส.วิลาสินี  รัตนนัย (น้องน้ำตาล)  นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย  เข้าพบและได้รับกำลังใจจาก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในการเข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและเทียบเท่าทางการศึกษา “พาน้องกลับบ้าน”  ในฐานะที่ น.ส.วิลาสินี  เป็นคนรุ่นใหม่ที่พัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาและการกีฬาฮอกกี้  โดยได้รับโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปัจจุบัน น.ส.วิลาสินี  ได้รับส่งเสริมการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduation.rmutt.ac.th/content/12571 การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 รวมบัณฑิต 5,456 ราย รอบเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบบ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีการเกษตร -คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม