Blog

ในยุคนี้คงจะไม่มีใครสงสัยกันว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จำเป็นและสำคัญมนุษย์โลกอย่างไร เพราะทุกสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดในทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากเรื่องของ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ในการพัฒนาประเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาแล้ว ล้วนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานเศรษฐกิจ ในทุกสาขาการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ และด้านการจัดการเทคโนโลยี แม้กระทั่งการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีปัญหา หรือข้อสงสัย เราต้องใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหรือแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ เสมอมา อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์ปัญหาทั้งส่วนตัวหรือปัญหาในระหว่างการทำงาน ที่สำคัญ ศาสตร์ด้านนี้ สร้างคนให้มีกระบวนการคิด มีเหตุมีผล ไม่หลงงมงายในสิ่งที่ไร้สาระ… มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เล็งเห็นกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นหนึ่งในคณะที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อนำพาไปสู่จุดหมาย คือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญุรี)  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS3  Admission 1  สำหรับนักเรียนระดับ ม.6/กศน. ปี 2564  เริ่ม 7 -15 พฤษภาคม 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com คุณสมบัติผู้สมัคร – ผู้สมัครที่จบการศึกษาวุฒิ ม. 6/กศน. จากสถานศึกษาทั่วประเทศ – นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม. 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ – นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ กศน. ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

นางสาวเพียงธาร ขันอาษา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สำหรับผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรค ระบาดวิทยา กลุ่มวิชาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มวิชาตรวจสอบประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้ทำงานแบบคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสภาอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายสามารถเข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ นางสาวเพียงธาร ขันอาษา กล่าวว่า (ในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ในสายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข สายงานอาชีพครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สายงานอาชีพนักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน สายงานอาชีพประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ป.โท นิเทศฯ กรุงเทพธนบุรี เปิดรับ นศ.ใหม่               รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงการเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ในปีนี้ว่า คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร) มีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ตามยุคตามสมัย โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทและหน่วยงานด้านนิเทศศาสตร์ และองค์กรชั้นนำทั้่งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ครบวงจร และเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากมืออาชีพ เตรียมตัวเป็นนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ โดยนักศึกษาที่อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถกู้ กยศ.ได้ และช่วงนี้มีส่วนลด 5,000 บาท ให้กับผู้ที่สมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

การเรียนกฎหมาย หรือ นิติศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง ในประเทศไทยเราเองก็เป็นสาขายอดนิยมตลอดกาล เนื่องจากคนที่จบกฎหมายมามักจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม รวมทั้งมีโอกาสในการทำงานสูง แล้วกฎหมายหรือนิติศาสตร์ ยังจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ คงต้องบอกกันง่าย ๆ ว่า การเรียนศาสตร์ด้านนี้ ต้องรอบรู้หลาย ๆ ด้านควบคู่ไปด้วย ทั้งธุรกิจ การเมือง การค้า การต่างประเทศ เรื่องภาษี เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และอีกหลาย ๆ เรื่อง เพราะฉะนั้น คนที่เรียนจบด้านนี้ มีความรอบรู้มากมายเลย นอกจากนี้ เส้นทางอาชีพ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทนาย เพราะงานสายอื่น ๆ รออยู่เพียบ ทั้งงานรัฐบาลหรือเอกชน งานนักวิชาการ ครูอาจารย์ งานด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมือง และอื่น