Blog

หลักสูตรที่น่าสนใจและได้รับการกล่าวขานว่ามีความครบถ้วนของทุกองค์ประกอบ ที่นำมาแนะนำในวันนี้คือ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ความโดดเด่นของที่นี่ สรุปได้สั้น ๆ แต่ทำให้มั่นใจก็คือ… หมดกังวลเรื่องเลื่อนเปิดเทอม หรือเลื่อนการเรียนเพราะ COVID-19 เพราะไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็เรียนได้ จบจากที่บ้านภายใน 2 ปี จุดเด่น เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ยุค New normal  – เหมาะสำหรับคนทำงาน – เรียนจบได้จากที่บ้าน – สะดวกลดการเดินทาง – ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต – เทียบโอนหน่วยกิตได้ – จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2

วันที่พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในฐานะประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา และเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย คุณเกษรา บัวเล็ก ได้นำเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศลดค่าเทอม 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอธิการบดี ทั้ง 9 มทร. ร่วมมือกันผลักดันในครั้งนี้ ทั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมไปแล้ว รอประสานการคืนเงินหลังจากที่ ครม.มีมติเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหาช่องทางในการคืนเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย – นักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 ลงไป คืน 40 % + ที่ลด 10 % – นักศึกษารหัส 64 คืนเงิน 50

ตามที่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีมาตรการให้มหาวิทยาลัยของรัฐลดค่าเทอมและค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดเป็น 3 ขั้นดังนี้ 1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ

“ม.กรุงเทพธนบุรี” ขานรับนโยบายรัฐ หลังอว.เตรียมลดค่าเทอมให้นักศึกษาม.เอกชนคนละ 5,000 บาท ประกาศนำร่องจ่ายเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท พร้อมสวัสดิการอื่น ๆช่วยนักศึกษาและผู้ปกครอง หลังจากที่ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา คือ 1.สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท

หลักสูตรทันยุค หมดปัญหาเรื่องเวลาเรียน ครบถ้วนทั้งความรู้และประสบการณ์ เติมเต็มทุกจุดด้อยด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้กับเจ้าของธุรกิจโดยตรง สมัครวันนี้ “โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)”  กับสวนสุนันทา สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel

อยากเป็น “หมอฟัน” ยังมีโอกาสในปีการศึกษา 2564 นี้ “คณะทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี” ขยายโอกาสให้น้อง ๆ ม.ปลายสายวิทย์ -คณิต รวมถึงผู้ที่จบปริญญาตรีทุกหลักสูตร เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีสิทธิเดินหน้าคว้าอนาคตอันสดใสได้ทันที ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ก.ค.64 นี้เท่านั้น รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยกับทีมข่าวถึงการเข้าเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคมนี้ว่า จากการที่ท่าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้องการให้เพิ่มจำนวนทันตแพทย์ ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษาจำนวนกว่าร้อยล้านคน แต่มีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภา ไม่ถึงสองหมื่นคน เรียกว่ายังเป็นสาขาที่มีความต้องการสูง ดังนั้นจึงได้ขยายการเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

“ราคาต้นไม้แต่ละต้นเหมือนการเล่นหุ้น เราต้องคาดการณ์ราคาของตัวหุ้น” แอ็ค – นายนรากานต์ จีนศรี นักศึกศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการขายต้นไม้ของร้าน SellmyTree ซึ่งเจ้าตัวได้ทำมากว่า 1 ปี สร้างได้ต่อเดือนมากที่สุดถึงสองแสนบาทต่อเดือน โดย แอ็ค เล่าว่า ที่บ้านเปิดร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ คลุกคลีกับการช่วยงานที่บ้าน พ่อและแม่สอนเสมอว่า อยากได้อะไรต้องทำงานหาเงินซื้อเอง ทำงานหาเงินไว้ใช้เองวัยรุ่นคงหนีไม่พ้นการแต่งตัวแฟชั่น จำได้ว่าซื้อเสื้อผ้า และรองเท้าเยอะมาก เป็นกูรูด้านเสื้อผ้ารองเท้ารู้สึกว่าต้องขาย จึงผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ ขายเสื้อผ้าแบรนด์ รองเท้าแบรนด์ ช่วงโควิด-19 ต้นไม้ได้รับความนิยมมาก ช่วงปิดเทอมทำงานพาร์ทไทม์จนมีเงินเก็บ จึงซื้อต้นไม้มาปลูกหลังห้องแล้วค่อย ๆ ศึกษาไม้ใบมาเรื่อย ๆ จนมาถึงตอนนี้ เป็นทั้งนายหน้าพ่อค้าคนกลาง คนเพาะพันธุ์  สร้างโรงเรือนไว้บนดาดฟ้าที่บ้าน เริ่มหาคอนแท็กจากรุ่นพี่ในวงการต้นไม้ ที่มีประสบการณ์ ซื้อต้นไม้จากต่างประเทศ