Archive

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับบ่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เคยกล่าวไว้ว่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี 2551 และได้รับความนิยมจากนักเรียนเข้ามาเรียนต่อจำนวนมากทุกปี โดยเราเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาบัณฑิตในสาขานี้จึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อม ทำงานได้ทันทีและที่สำคัญทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี “การทำพิธีประดับบ่าในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนระลึกถึงความสำคัญในการตั้งใจศึกษา ขอให้เริ่มต้นด้วยสิ่งดี ๆ และทุ่มเทเรียนรู้ฝึกฝน รวมทั้งเมื่อได้สวมใส่เครื่องแบบนี้แล้วขอให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกคนว่า

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เผยกับสำนักข่าวการศึกษาไทย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ว่าปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีท่าน อ.ปวริช มีนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์”

รางวัลเกียรติยศ :  สอศ.ขอแสดงความยินดีกับนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พ.ศ. 2562 สาขา บริหารจัดการองค์กรการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อเร็วๆ นี้

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ซึ่งประกอบด้วย คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น.ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มร.สส. ได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในอนาคต ที่สังคมไทยจะเป็นสังคมสำหรับผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เป็นยุคแห่งการเจริญของเทคโนโลยีกับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นที่จะเชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากับโลกยุคเทคโนโลยีและนำประโยชน์จากสภาพความเป็นจริงของปัจจุบันมาสู่การดูแลผู้สูงอายุจากสถานการณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) ทำให้เกิดปัญหาความเปราะบางด้านสุขภาพตามกลุ่มอายุ ขาดผู้ดูแล สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรในวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งด้านการแพทย์และยารักษาโรคเจริญและพัฒนา ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ มร.สส.จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยในขณะนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท เวลเนส โฟร์ยูแคร์ จำกัด ในความร่วมมือกันในทางวิชาการ และการสนับสนุนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านนางอุมาวรรณ คงธนโกศล กรรมการบริษัท เวลเนส โฟร์ยูแคร์ จำกัด กล่าวว่า

  ม.นอร์ทกรุงเทพ จัดเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน หวังปั้นคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และอาจารย์เกรียงไกร น้อยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ร่วมแถลงความพร้อมการแข่งขัน เทควันโดเยาวชน “นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า   ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการหันมาเล่นกีฬาเทควันโด เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสถาบันและระดับประเทศ

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562 สมัครคัดเลือก <<< คลิ๊ก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ (+66) 02 – 547 -1955 หรือ email : innovation_scholarship@ocsc.go.th ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ocsc.go.th

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปราถนาดี ครู จึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ถึงแม้ในทุกวันนี้เทคโยโลยีต่างๆ จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนหลายประเภท และแพร่หลายตามสื่อต่างๆ แต่คนไทยก็ยังคงให้ความสำคัญกับครูด้วยเหตุที่ว่า ความรู้ที่มาจากการทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะรายบุคคล เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่อาจไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้