Archive

Chalmers University of Technology มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครนอกสหภาพยุโรป หรือ non-EU/EEA countries เป็นทุนเรียนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 75% เปิดรับใบสมัครถึง 15 มกราคม 2020 Chalmers University of Technology เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหาสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาทางด้านนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยมี 13 แผนก และมีศูนย์ความล้ำหน้าในด้านต่าง ๆ หลายแห่งได้แก่ศูนย์ทางด้าน Materials, Mathematical Modeling, Environmental Science,และ Vehicle Safety Chalmers University of Technology IPOET Scholarship in

“GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสังคมศตวรรษที่ 21” เวลา 11.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

จีอีสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601261, 021601380 # มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562    

Columbia Business Schoolเชิญผู้สนใจจากสหรัฐและทั่วโลกสมัครขอทุนเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA degree coursework ประจำปีการศึกษา 2020-2021(ไม่จำกัดสาขา)โดยทุนมีมูลค่าระหว่าง $7,500–$30,000 เปิดรับใบสมัครถึง 3 มกราคม 2020 ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน business schools ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสำหรับColumbia Business School โดยที่นี่มีการสอนใน 3 สาขาหลัก คือ Management Science & Engineering, Financial Economics, และ Marketing           คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นคนสัญชาติอเมริกัน หรืออื่น ๆ จากทั่วโลก -จบปริญญาตรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมบรรยายสรุปเนื้อหารายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และอาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอน เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม www.gen-ed.ssru.ac.th #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

“GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ (หุ่นละครเล็กโจหลุยส์) ครูผู้สอน หุ่นกระบอก นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ชมการแสดงอย่างไรให้สุนทรีย์” เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ #ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://gen-ed.ssru.ac.th/ เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

ศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชนชาตินั้น ๆ ตั้งแต่รากเหง้าแห่งอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กับชนต่างชาติได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์อันงดงามไม่ว่าจะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมด้านอาหารไทยที่ติดอันดับสุดยอดอาหารของโลก รวมถึงงานฝีมือที่ได้ถือกำเนิดมาจากในรั้ววัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต (Royal Thai Embassy, Rabat Morocco) ร่วมกับสำนักงานการฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail หรือ OFFPPT) กระทรวงแรงงานโมร็อคโก และ ศูนย์ฝึกอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งพระราชวังกรุงราบัต (Centre de Qualification Professionnelle Hotelliere et Touristique de Touargas-Rabat)