Archive

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบข้าวสารปันสุข ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักเป็นอย่างมากถึงผลกระทบที่นักเรียน นักศึกษา

เชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies) และระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2020/2021 ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าเล่าเรียน 2. ค่าที่พัก 3. เงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 450 ริงกิตต่อเดือน โดยผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางและการขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aiu.edu.my หรือ http://apply.aiu.edu.my สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ Click..  

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มียอดนักศึกษาปีที่ 1 ตกลงอย่างน่าใจหาย แต่ด้วยชื่อเสียงและมาตรการดำเนินการต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังได้รับการยอมรับจากนักเรียนไม่ต่างจากปีที่แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 7,125 คน TCAS รอบ 1 การรับด้วย Portfolio มีนักศึกษามอบตัวจำนวน 3,561 คน TCAS รอบ 2 โควตา มีนักศึกษามอบตัวจำนวน 556 คน TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน มีนักศึกษามอบตัว จำนวน 796

26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดยในวันนี้มีนักศึกษาเดินทางเข้ารับการรายงานตัวเป็นจำนวนมาก ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่รับรายงานตัว รวมถึง มีมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง ตลอดจนบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield เพื่อความมั่นใจในการให้บริการแบบปลอดเชื้ออีกด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ www.ssru.ac.th

ศิลปากร สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ก่อนเปิดเทอม กองกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ต้านไวรัส,โควิด-19 อีกครั้ง บริเวณหอพักทั้ง 10 หอพักและอาคารสนามกีฬาทั้งหมด รวมทั้งบริเวณ โรงอหาร สถานที่ภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้น #สำนักข่าวการศึกษาไทย

25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดยในวันแรกมีนักศึกษาเดินทางเข้ารับการรายงานตัวเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวในครั้งนี้ด้วย นายกิรติกานต์ บุญชู นักศึกษาสาขาวิชานิเทศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร สอบผ่านเข้ามาจากระบบการสมัครสอบคัดเลือก รอบ 4 Admission 2 TCAS เดินทางเข้ามารายงานตัว กล่าวว่า “ผมดีใจมากที่สอบติดที่สวนสุนันทา เพราะพี่ชายผมก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นกัน ส่วนตัวแล้วผมตั้งใจที่ต้องการเข้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์สวนสุนันทาอยู่แล้ว จึงเลือกสมัครสอบเข้าสวนสุนันทา

A*Star-University of Warwick (AWP) EngD Partnership International funding for the academic year 2020-2021 เป็นโปรแกรมทุนเปิดรับผู้สมัครทั้งในและนอกประเทศสิงคโปร์ที่ต้องการเรียนหลักสูตรDoctor of Engineering (EngD) degree program in Advanced Manufacturing The Agency for Science, Technology, and Research หรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย (A * STAR) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านสนับสนุน รองรับและจัดประชุมโครงการวิจัยที่สำคัญ ๆ ในชุมชนการวิจัยในสิงคโปร์และที่อื่น ๆ A

วางมาตราการ เน้นปลอดภัย อาหาร เครื่องดื่ม ม.ศิลปากร         อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาจากคะวิชาต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขียววิชัย อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ #สำนักข่าวการศึกษาไทย