Archive

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมคารวะ ครั้งที่ 5 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นหลักในการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู ตลอดระยะเวลการศึกษา ในการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูที่เต็มไปด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู ณ สนามหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๑ ……………….. สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำหรับการรายงานตัวเข้าเรียนในครั้งนี้ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนมาก นับเป็นรุ่นแรกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และคาดว่าจะเปิดรับสมัครรุ่นที่่ 2 ต่อไปเร็วๆ นี้ สำหรับจุดเด่นของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย หลักสูตรล้ำยุครองรับโลกยุคดิจิทัล มีศูนย์มาตรฐานมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ เน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานจริง จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำและสมาคมวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงศึกษาดูงานและเข้าฝึกประสบการณจริงในสถานประกอบการระดับมาตรฐานสากล อีกด้วย และคาดว่าในเร็วๆ นี้จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 เร็วๆ

Udon model plus! สวนสุนันทาจับมืออบจ.อุดรธานี เตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ -Smart Otop Udonthani 29 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชา และโครงการจัดตั้งสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับ นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต8พร้อมด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แนวคิดผู้บริหารรุ่นใหม่ ถ่ายทอดสู่ นศ.ป.เอก ศิลปากร ศาสตราจารย์​ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการฯ และอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับและขอขอบคุณ ท่าน ดร.สันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา คนที่ 29 เป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ นักศึกษา ป.เอก ในหัวข้อ ปรัชญา และการบริหารงานองค์กร นันทนาการและกีฬา ในวันที่ 29 สค 2563​ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร (มัธยม)​ #สำนักข่าวการศึกษาไทย

ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน – สุวัฒนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดี​ฝ่า​ยกิจ​กา​รพิเศษฯ

ประชุมกองทุน ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เพื่อนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการประชุมกองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล โดยมี ม.ร.ว.อรอนงค์ เทพาคำ และ ม.ร.ว.อภิรดี จันทรวิโรจน์ ทายาทศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เป็นผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวังท่าพระ, รศ.มยุรี วีระประเสริฐ, ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี และนางสันนิภา ก้องสมุทร ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อหารือแนวทางการให้ทุนการศึกษากองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พร้อมแก้ไขระเบียบการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยปากร #สำนักข่าวการศึกษาไทย

ศิลปากร นำทีม นศ.รุ่น 13 ดูงานราชพฤกษ์คลับ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร พร้อมด้วย อาจารย์ นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา นำคณะนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงานราชพฤกษ์คลับ โดยมี คุณเถลิงชัย สุวรรณมัย ผจก.ทั่วไป และ คุณพันธ์พงษ์ กนกรัตนา ผจก.ฝ่ายกีฬาและนันทนากา ราชพฤกษ์คลับ ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น พร้อมนำบรรยายทั้งในสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นสนามที่ออกแบบโดย J. Michael Poellot สนามกอล์ฟมาตรฐาน พาร์ 72 ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รวมถึงศึกษาดูงานสปอร์ตคลับ สถานที่ออกกำลังกายในสนามกีฬาหลากหลายชนิด ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น