Archive

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานชองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อทางวิทยาลัยฯ สูงสุด อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ.2558 ข้อที่ 14 วรรคสอง วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3605/2563 แต่งตั้งให้ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะสุดฮิตที่ติดอันดับนักเรียนเลือกมากที่สุดระดับประเทศ ได้เวลาเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในวิชาชีพครูกันแล้ว คราวนี้กำหนดไว้ในวันที่ 7-8 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยจะมีกิจกรรมดี ๆ ไว้รอให้ร่วมค้นหาตัวเอง พร้อมตอบทุกคำถาม ทั้งในเรื่องการสมัคร การเรียนต่อ และเส้นทางสายอาชีพที่ถือได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอนาคตได้หลากหลาย น้อง ๆ ไม่ควรห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น !! EDU SSRU Open House 2020 เปิดบ้านคณะครุศาสตร์ การเดินทางและแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.edu.ssru.ac.th www.ssru.ac.th twitter: https://www.twitter.com/edu_ssru instagram: https://www.instagram.com/edussru line official: @779skfgd หรือ https://lin.ee/hOl0uxc ที่มา

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020”  เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563  ปีนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่มีการจัดงานประกาศผลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิค แผนโคลัมโบ (Colombo Plan Staff College for Technician Education: CPSC) จัดโครงการฝึกอบรม Online In – Country Program ในหัวข้อ ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิค (APACC Accreditation System) โดยมีครู อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินของ APACC ในสังกัดสอศ. จำนวน 6 สถานศึกษาๆ ละ 6 คน รวม 36 คน เข้ารับการอบรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ตั้งเป้าส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่ออัพไซคลิ่งขยะพลาสติกทะเลเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นครั้งแรกของประเทศ มุ่งเน้นสนับสนุน 2 พื้นที่ชายทะเล ชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี และ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ โดย 2 พื้นที่ชายทะเล ที่มีบริษัทพื้นที่แตกต่างกัน พื้นที่ชุมชนบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีประชากร 8,161 คน ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีกิจกรรมเฉพาะเจาะจงทั้งนักปั่นจักรยานและนักกีฬาทางน้ำ มีขยะจากชุมชนและขยะจากกิจกรรมการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ ปริมาณขยะพลาสติกจากชุมชน 1,140 ตัน/ปี จากทะเล 18.18 ตัน/ปี ส่วนพื้นที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร 380 คน ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีอายุกว่า 300

วันที่27 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันสร้างฝาย ให้กับโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการน้ำคือชีวิต ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

มทร.ธัญบุรี ยกทัพนักศึกษากว่า 400 ชีวิต ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฝึกนักศึกษาคิดและปฏิบัติจริง สู่การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มีแนวความคิดและตะหนักถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร ซึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนา ประยุกต์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้เกิดเป็นนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ” ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้แนวคิดและประสบการณ์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกคิดปฏิบัติจริง เพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว Chula UltimateX Library ห้องสมุดที่ให้บริการในรูปแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชั้น 2 และชั้น M2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำ “สู่ Library วิถีใหม่