Archive

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75 1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 เทียบโอน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้ 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS4 > Direct Admission ม.6/กศน. ปี 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/50774 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่ 1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt 2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th #รับสมัครเข้าศึกษาต่อ #เรียนต่อ #มทร.ธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #คลอง6 #TCAS4

สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel : 087-1514581 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล  Tel : 063-1713427 คุณอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ถ้าพลาด หรือยังไม่มีสาขาที่ใช่จากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio รอบ 2 Quota รอบ 3 admission รีบมาสมัครรอบสุดท้าย รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร/ID Line 0890088772

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ นำทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T ในภารกิจพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จ.นครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนายวีรศักดิ์ วงศ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมทร.ธัญบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ประจำปี 2564– 2568 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ทำหน้าที่พัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบ 4 รับตรงอิสระ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 นี้ มีหลักสูตรให้เลือก ดังนี้ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาไทย มีสาขาให้เลือก 9 สาขา หลักสูตรนานาชาติ การเรียน จะเรียนเพียง 3 ปีครึ่ง เท่านั้น (เรียนที่วิทยาเขตนครปฐม) -ธุรกิจการบิน -นวัตกรรมการโรงแรม -การจัดการท่องเที่ยว -ธุรกิจภัตราคารและการจัดเลี้ยง -ธุรกิจระหว่างประเทศ -การจัดการธุรกิจดิจิทัล -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) หลักสูตรภาษาไทย เรียน ทั้งหมด 4 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สั่งประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยเริ่มทะยอยเปิดเทอมได้หลังวันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป ทาง ม.กรุงเทพธนบุรี ก็เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมด้วยการฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคนว่า ภายในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรา ต้องปลอดภัย และมีมาตราการการป้องกันดูแลอย่างเข้มข้น เพราะเราคือต้นแบบการผลิตนักศึกษามืออาชีพสู่สังคม ที่ต้องมีการเฝ้าระวังและมีข้อบังคับตามระเบียบของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข เราจึงได้ฉีดพ่นตั้งแต่อาคาร คณะ-สาขา ห้องเรียนรวม, ห้องปฏิบัติการ, ห้องประชุม, ห้องสมุด, โรงอาหาร, ที่พักนักศึกษา, บุคลากร ตลอดจนศูย์แพทย์ผู้สูงวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร (Aging Medical Care