Archive

ศิลปากร เน้นปลอดภัย หมอยา ฉลอง 36 ปี แจกเจล+สเปร์ย                    ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์ 70% และสเปรย์แอลกอฮอล์ 72% ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบริหารจัดการกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ และมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษามอบให้ 4 ประเภท ประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้ 1. ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า • มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะ / วิทยาลัย คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี • ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กยศ. / กรอ. 2. ทุนเพชรบัวสวรรค์ ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภท ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครด่วน 10 คนสุดท้าย ห้ามพลาด หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เหมาะสำหรับคนทำงาน เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้ จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy #Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

คณาจารย์จุฬาฯ ผนึกวิทยาการวัสดุศาสตร์ทันตกรรม พัฒนา “วัสดุทันตกรรมแข็งตัวด้วยแสง”  ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ร่นเวลาอุดฟัน พร้อมเผยความลับ      สารอะซีแมนแนนจากว่านหางจระเข้กระตุ้นเนื้อฟันและลดการเสียวฟันอยู่ในหลายผลิตภัณฑ์      เพื่อสุขภาพฟัน การรักษาฟันด้วยวิธีการอุดฟันในอดีตที่ผ่านมา ทันตแพทย์มักใช้วัสดุอุดฟันที่ทำจากสารผสม          ซึ่งแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนของไทยส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาแข็งตัวที่เร็วเกินไป ไม่ทันที่ทันตแพทย์จะอุดฟันให้เสร็จเรียบร้อย วัสดุก็จับตัวกันแข็งเสียแล้ว ไม่สะดวกต่อการทำงานของ        ทันตแพทย์  จากโจทย์ที่ว่านี้ คณาจารย์จากรั้วจามจุรีทั้งทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ       สัตวแพทยศาสตร์ จึงร่วมกันในนามกลุ่ม 4Ds

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 จำนวน 17 หลักสูตรทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS) – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.) – สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(BACHELOR OF ARTS : B.A.) – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs) – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.) – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นางสาวณัฐชา ทรัพย์หาญ นายธณพล ตาน้อย และนายทัศนัย โพธิ์นอก นำระบบสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ตัดหญ้าโดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ควบคุมในการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานโดยลดกำลังแรงงานของผู้ใช้ และเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา เผยว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางด้วยระบบขับเคลื่อนตามหลักการแบบตีนตะขาบ ควบคุมผ่านแอนดรอยด์สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ที่เป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่ราบเรียบ และพื้นที่ขรุขระ และสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการควบคุมในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากระยะสายตาของผู้ใช้งาน ทางด้าน นางสาวณัฐชา เพิ่มเติมว่า ระบบที่นำมาประยุกต์ใช้งานในตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ คือ ระบบรับส่งด้วยคลื่นสัญญาณ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือ โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ ใช้หลักการการทำงานควบคุมด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชัน จากการสร้างแอปพลิเคชันผ่านโปรแกรม MIT

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการคลินิกสุขภาพเพศ พื้นที่ปลอดภัยให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะ พร้อมติงผู้ใช้ยาฮอร์โมนผิดวิธีอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต โลกสมัยใหม่เปิดเสรีและรับรองสิทธิของคนข้ามเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปมด้านสุขภาพของคนกลุ่มนี้   ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กลับไม่เป็นที่พูดถึงหรือเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในวงจำกัด ความรู้สึกเป็น “คนอื่น”         ในร่างกายตัวเองกลายเป็นเรื่องเฉพาะคนบางกลุ่มที่สนใจศึกษา หลายหัวข้อสนทนา อาทิ  อัตลักษณ์ทางเพศโดยกำเนิดที่ไม่สอดคล้องกับเพศสภาพปัจจุบัน กายเป็นชายแต่ใจปรารถนาจะเป็นหญิง หรือสลับกัน ทำนองนี้       ก็ล้วนถูกปัดให้เป็นปัญหาด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่ประเด็นสาธารณะที่ คนทั้งสังคมพึงใส่ใจ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเฉพาะทางที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อคนข้ามเพศโดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในสังคมปัจจุบัน จากโจทย์ข้างต้นทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง “คลินิกสุขภาพเพศ”   

 “ตำบลคลองนิยมยาตรา” ต้นแบบของการพลิกเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่แม้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพดั้งเดิมเป็นเกษตรกร ทำนา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม สภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนจากเกษตรกรไปสู่แรงงานในโรงงานที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด ชุมชนได้ใช้กระบวนการเสริมสร้างผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม บริหารจัดการชุมชนตนเองได้และสามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่กระจายโอบล้อมชุมชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราก็อยู่ได้” สร้างความมั่นคงทางอาหาร : ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราก็อยู่ได้  ชาวตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชน จากกระบวนการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสาน รักษา  ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ประกอบกับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา