Archive

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ – แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร – แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ – แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ – แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า – แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร.021601438 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน

ใครอยากเป็นหมอฟัน ยังมีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริง  คณะ “ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี” โดยอธิการ “บังอร” สั่งขยายเวลาเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้จนถึง 30 กรกฎาคม 64 นี้ ยันพร้อมทุกด้านทั้งทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับยุคทันตกรรมดิจิตอล (Digital Dentistry) เต็มรูปแบบ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY (BTU) กล่าวว่า ทันตแพทย์ หรือ หมอฟัน จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการรักษาทางทันตกรรมตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระดับการศึกษาของประชาชน ของแต่ละประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษา ​“สุขภาพช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564 ว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา จำนวน 6,515 คน ขณะนี้มีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว 5,757 คน คิดเป็น 88% และเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ และเชื่อว่าหลังจากนี้จะได้ยอดนักศึกษาเข้าเรียนเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ สำหรับคณะที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนมาก 3 อันดับแรกในปีนี้ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร2,834 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวนผู้สมัคร 2,526 คน และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวนผู้สมัคร 1,140 คนโดย 5 สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุดประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขามัลติมีเดีย 1:

Google Scholar July 2021 version 12.0.0 beta ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 ราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน การจัดอันดับในเดือน July 2021 มีสถาบันการศึกษาของประเทศไทยติดอันดับจำนวน 38 แห่ง ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent จุฬาฯที่ 1 ของประเทศ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงคณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ – แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี – แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง – แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โทร.0876625744 / 0896147936 “สวนสุนันทา” เปิดรับเพิ่มเติมในคณะอื่น ๆ ดังนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ECA) โดย นายคณิน หมื่นศรี นายกสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ นายขวัญชัย สายทอง อุปนายกสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงผู้บริหารและผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือกันครั้งนี้ด้วย ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา มุ่งเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรประจำการของสถานประกอบการ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ – แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร – แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ – แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ – แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า – แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร.021601438 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน

เมื่อเวลา 19.53 น. วันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี