Archive

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน