Archive

  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เเละสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN จัดทำโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียม จำนวน 66 ข้อ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีปัญหาข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเสื่อมที่มีปัญหาซับซ้อนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า

MUEG Open House เปิดบ้านวิศวะมหิดล 2564 เชิญร่วมงานออนไลน์ 30 ตค.และ 27 พย.นี้               โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล วิศวกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถที่จะออกแบบอนาคตให้กับตัวเองได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึงได้รับการจัดอันดับจากสถาบัน Times Higher Education (THE) แห่งสหราชอาณาจักร ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย ประจำปี 2565  เราขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาและผู้ปกครอง ที่กำลังตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เข้าชมงานออนไลน์ MUEG Open House เปิดบ้านวิศวะมหิดล 2564  ร่วมสัมผัสกับโลกการศึกษายุคใหม่ เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสร้างอนาคต ก้าวเป็นหนึ่งในนวัตกรและพลังสร้างสรรค์ของประเทศและโลกในอนาคต กำหนดจัด 2 วัน คือ ·         วันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ·         วันเสาร์ที่ 27 พ.ย.

  “ครูเอิร์น” จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อํานวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เผยถึงความพร้อมในการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยทางคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 100% ตอกย้ำความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ว่าเรา “ฉีดครบ มั่นใจ พร้อมดูแลนักเรียน” นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ทำการฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน ทุกห้อง ทุกอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อต้อนรับนักเรียนให้กลับมาเรียนได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยที่สุด อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เพิ่มมาตรการในการตรวจหาเชื้อ โดยจะมีการตรวจ ATK คณะครูและบุคลากร ทุกคนทุกสัปดาห์ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พย. ที่ผ่านมา การเรียนการสอนในครั้งนี้เราจะปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครูและทุกคนค่ะ   นอกจากนั้น “ครูเอิร์น” ยังฝากว่า

  Mahachai Coconut Festival 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ใกล้ปิดฉากวันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค.64 นี้ แต่ทางเกษตรและชาวสวนมะพร้าวบ้านแพ้ว รวมใจ จัดโปรโมชั่นพิเศษสุด โดยเฉพาะ “สวนไพศาล พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม บ้านแพ้ว” เกษตรกรสวนมะพร้าวน้ำหอม ตัวจริง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ประสบการณ์ยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น กว่า 40 ปี ที่ทำด้วยใจ เน้นคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ GI ยกสวนมาไว้ในงาน ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวควั่น น้ำมะพร้าวสด

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมแล้ว!!! สำหรับหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เริ่มเปิดรับสมัครในระบบ TCAS ได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ประกอบด้วย 2 สาขา เดิมชื่อเดิมที่คุ้นเคย – การโฆษณาและสื่อสารการตลาด – ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ 3 สาขาชื่อใหม่ไฉไลกว่าเดิม – การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว (ปรับปรุงจาก วารสารศาสตร์) – การประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุง จาก การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) – การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย (ปรับปรุงจาก วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) โดยเปิดให้เลือกเรียน 2 ศูนย์คือกรุงเทพมหานคร และ นครปฐม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 คุณสมบัติ -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จบปวช. หรือ ปวส. ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร – เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง – มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม – จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพในด้านโลจิสติกส์ –

สวนสุนันทาขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมมุ่งเน้นสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวถึงนโยบายในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าสู่การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ในกลุ่มที่ 5 : กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดย Times Higher Education (THE) Impact Rankings อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับ World Class ที่มีความพร้อมทั้งในการเป็นผู้นำทางวิชาการ การบริหารจัดการที่ทันสมัยในยุค digital technology disruption และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160