Archive

#วิทยาลัยทองสุข #ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ #พระครูสุนทรจริยาภิรม #เจ้าอาวาสวัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงค์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข ร่วมฉลองงานปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม แก่พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา วิทยาลัยทองสุข จึงได้ถวายปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด #หลักสูตรปริญญาเอก #นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation in Human Capital) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ใช้เวลาเรียน 4 ภาคการศึกษาในรูปแบบ block course เรียนวันอาทิตย์วันเดียว หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดย – มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ – บูรณาการความรู้ระหว่างการจัดการทุนมนุษย์กับนวัตกรรมการจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมและใช้ในการทำงานได้จริง ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละวิชาชีพในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบการรับสมัคร OPENING ROUND รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 1 รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2 รอบ QUOTA รอบ DIRECT ADMISSION รอบรับตรงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร #หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High

  ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถโดดเด่นในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นคุณสมบัติหลักสองประการของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี – องค์ประกอบสำคัญสองประการที่ทำให้นักเรียนของเราได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญต่อไปสู่อนาคต นักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2023 ได้รับการตอบรับเข้าเรียนทั้งหมด 462 Offers แบ่งเป็น: 28 Offers จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Top 10 ของโลก (1 offer จาก Cambridge ที่ถูกจัดอันดับสองของโลกในสาขามนุษยศาสตร์, 2 offers จาก LSE ที่ถูกจัดอันดับหกของโลกในสาขาเศรษฐศาสตร์ และ 6 offers จาก UCL ที่ถูกจัดอันดับแปดของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)92 Offers จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา300 Offers จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (143 Offers จากมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group)35 Offers จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (18 Offers จากคณะแพทยศาสตร์)35 Offers จากประเทศอื่น ๆ ในแคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย   ปีนี้ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รุ่นจบปีการศึกษา 2023 ได้รับ 462 Offers จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น Cambridge, Cornell, Imperial College London, London School of

MBA CLS SSRU เรียนรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ #Upskill ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เพิ่ม Connection กับหลักสูตรแห่งอนาคต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Master of Business Administration Logistics and Supply Chain Management เรียนฉพาะวันอาทิตย์ จบปริญญาตรีอะไรมาก็เรียนได้ ไม่จำกัด เรียนแบบ Online, Onsite, On demand เรียนเพียง 5 เทอม หรือ 1.5 ปี ——————————————— ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel.|087-166-6053 (ผศ.ดร.วิศวะ)

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 “บัวสวรรค์รุ่นที่ 49” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ร่วมก้าวใหม่ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ร่วมกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิต โดยเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณถนนสุคันธารามจนถึงสำนักงานเขตดุสิต โดยมี นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว . ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่วงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชมคอนเสิร์ต PGVIM Chorale Harmonique Light of the Dark Hours ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Choir master/Conductor: Puntwitt Asawadejmetakul ขับร้องโดย: วงขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM Choir: Chorale Harmonique) #ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสำรองที่นั่งด้านหน้าได้เลยจ้า!!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8594-7 ต่อ 1130 Princess