Archive

                  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “วันรพี 2566” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงโล่รางวัล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลการแข่งขันฯ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 (ชั้น 3) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)

                        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา สัปดาห์ความร่วมมือภาคการศึกษาจีน-อาเซียน (China-ASEAN Education Cooperation Week) ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโครงการแถบและเส้นทาง” (New Vision for Education Cooperation, Common Prosperity for ‘Belt and Road’) ได้เปิดฉากขึ้นที่เขตใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน        

            ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยหญิงสะงะ (Saga Women’s Junior College) ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพันธมิตรในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเดินทางมาเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือระหว่างกัน     ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเดินทางไปฝึกงานสหกิจศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถลงทะเบียน และส่งประวัติส่วนตัวมายังอีเมล์ : supanee.m@rsu.ac.th  ทั้งนี้ ทางฝ่ายฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดเข้ามาสัมภาษณ์ต่อไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต อีเมล์ : supanee.m@rsu.ac.th    https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/InternshipatJapan   #https://u-hit.net/

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครและการเตรียมพร้อมทั้งผลงานหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ก่อนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ข้อมูลการรับสมัคร ที่หมดเขตไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถศึกษาเป็นแนวทางสมัครในครั้งต่อไปได้นั้น มีดังต่อไปนี้… 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดนตรีหรือเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดี (คะแนน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบฐานคะแนนเต็ม 4.00) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีในระดับสูง เช่น เคยได้รับ รางวัลการประกวด แข่งขัน หรือจัดแสดงผลงานในระดับชาติ นานาชาติ ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมทั้งหัวข้อการศึกษาที่สนใจ (Topic Statement)

แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบการรับสมัคร OPENING ROUND รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 1 รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2 รอบ QUOTA รอบ DIRECT ADMISSION รอบรับตรงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร #หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High

ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมในรายการดังกล่าว น.ส.เฌอมาวีร์ อัศวกิจ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (โครงการความร่วมมือกองทัพบก) ได้คว้าเหรียญเงิน ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส แอธเลติกฟิสิกส์หญิง รุ่นทั่วไป จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “กาญจนบุรีเกมส์” ครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับน.ส.เฌอมาวีร์ อัศวกิจ ที่ได้เหรียญรางวัลในครั้งนี้ ที่มา; เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี

  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑.ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา ค่างานระดับ ๓ อัตรา คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ําเดือนละ ๑๘,000 บาท ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทํางาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ๒.๓ มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศ 12 รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2565 “เบิร์ด ธงไชย” ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อย่างมืออาชีพที่ได้สร้างสรรค์ เรียงร้อย ถ่ายทอดผลงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยทั่วกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลงานในสาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล-ขับร้อง อันบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะหลายแขนงที่บูรณาการอย่างมีชั้นเชิง มีจิตวิญญาณ สื่อถึงแนวคิดอย่างมีระบบระเบียบ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีกลยุทธ์และกลวิธีที่แยบยลในการนำเสนอ มีทักษะชั้นสูง สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู ขณะเดียวกัน พี่เบิร์ดยังทุ่มเท และอุทิศตนควบคู่กับผลงานที่ได้รับการจัดแสดง การนำเสนอถ่ายทอด ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณยกย่องเสมอมา ล่าสุดได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่