Archive

มทร.ธัญบุรี รับรางวัลระดับนานาชาติจาก ASIC-UK ประเทศอังกฤษ ด้านการดูแลนักศึกษา และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา ในงาน ASIC Annual Conference & Award 2023 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “ASIC Annual Conference & Award Dubai 25-26 October 2023 Impact & Outcomes: The Power of Quality in

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อม MOU ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสถานประกอบการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทิศทางของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบริบททางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคมได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะวิชาการและวิชาชีพ

  นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ (Hands-on Experience) ด้วยการเป็นสต้าฟในการประชุม IT&CMA (IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2022) งานแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ภายในงานมีการเจรจาทางธุรกิจด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยวในคูหานิทรรศการของประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง งานสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประชุมและการเดินทางธุรกิจ ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็ป ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ Kay Thwe San นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา International Business

  ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่า คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Evolve Digital ของเคมบริดจ์ สามารถสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี Evolve Digital คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เต็มรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/adult-courses/evolve-digital การศึกษาวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นในกลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ของหลักสูตร Evolve Digital ที่มีต่อระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดร.บริกิตา เซกุส (Brigita Séguis) หัวหน้าฝ่ายประเมินผลของเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ (Cambridge University Press & Assessment) ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาครั้งนี้ กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว พบว่าหลักสูตร Evolve Digital ส่งผลเชิงบวกต่อครูในญี่ปุ่นที่ลงเรียนคอร์สนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง นอกจากนี้ ครูหลายคนยังมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน” ดร.เซกุส รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้เรียนจำนวน 51% มีระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “MINI = MORE” #น้อยแต่มาก โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน และนักศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มิติทางจิตใจอันดีงาม การมีวินัย จิตอาสา ความกตัญญู พอเพียง สุจริต และเข้าใจคุณค่าในตัวเองอย่างมีสติ ส่งผลต่อเนื่องถึงสังคมที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรวมทีม โดยมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน (1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน) และสามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผลิตขึ้นได้ตั้งแต่ 1

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รับตรง รอบ Portfolio   เปิดรับ 7 สาขาวิชา  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2. สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 3. สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5. สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  สมัครคลิกเลย : https://forms.gle/Vx67PmqMBFwaUz7SA เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจโลจิสติกส์ มีใบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนจบ มีงานรองรับโดยองค์กรชั้นนำของเครือข่ายวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ใบปริญญาพร้อม CERTIFICATE อีกเพียบ • Contact Us Tel » 063-878-8208

มทร.ล้านนา รับรางวัลชนะเลิศ ASIC พร้อมก้าวสู่ระดับสากล นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับสากล หน่วยงานนานาชาติยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงคู่สังคมชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASIC Annual Conference ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติแบบดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องกับ SDG ของสหประชาชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลก และช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยจากนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา Packaging และการผลิตชาใบชาเชียงดา จากอาจารย์ มทร.ล้านนา ภายใต้โครงการ U2T

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเป็นแนวทางเดียวกันกับการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นองค์กรที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล แนวคิดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ต้องมีการปรับตัว”ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยการวางแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี พ.ศ. 2580 การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับระบบงานต่าง ๆ มากว่า 20 ปี ทั้งการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงระบบบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ เช่น