Posts From admin

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarshipของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท.จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey

ผู้สนใจหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนงเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตาม Link ด้านล่างนี้ https://1th.me/f7mO

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง 81207 ชั้น 2 อาคาร 81 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม การสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเทคโนโลยีจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมของบุคคลและองค์กรทั้งหลายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกาย จัดโดย กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุช ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ …………….. สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  อธิการบดี ศิลปากร เปิด “ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติในพิธีเปิด “Greenery Market @ Silpakorn” ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ พร้อมด้วย​ รศ.ดร.สมเดช​ รุ่งศรีสวัสดิ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวเปิดโครงการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล​ : Hybrid Warfare &​ Digi_Cyber War​ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อสร้างทัศนคติ​ ความรู้​ ความเข้าใจ​ และรู้เท่าทันในด้านการบริหารจัดการและสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในทุกมิติ​ ณ​ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์​ อาคาร​ ๔๓​ เมื่อ๑๕​ สิงหาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น. ▶️วรางคณา​ คงศีล​ รายงาน/ถ่ายภาพ www.ssru.ac.th  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงานเสวนา PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Work-based Learning Building The Change Maker : การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education ต้นแบบการศึกษาที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยครั้งนี้เน้นการผสมผสานโลกของการเรียนและโลกของการทำงานที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ เกิดผลงาน     สิ่งใหม่ๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญต่อองค์กรได้ ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับพันธมิตรเครือข่ายทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องAuditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโลกทางหนึ่งมุ่งสู่ Online Education อีกทางหนึ่งมุ่งเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือการให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์จริง พีไอเอ็มได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรูปแบบการเรียนทฤษฎีผสานการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่า Work-based Education จนมีความสมบูรณ์แบบทันยุคสมัย เพื่อสร้าง Smart People รุ่นใหม่ภายใต้โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการเป็น The Change Maker ให้กับองค์กร ทางสถาบันฯ ได้จัดเวทีแชร์ความรู้แก่ผู้สนใจ  อาทิ ช่วงเสวนาแรกในหัวข้อ “Work-based Learning: อีจัน ผู้ร่วมผลิตหน่วย SEAL สื่อสารมวลชน

  นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาฯ พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลเรียนดี เข็มตำแหน่งกรรมการสโมสรนิสิต นักกิจกรรมดีเด่น รางวัลชนะเลิศประกวดคำกลอนในพิธีไหว้ครู และรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ และประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตจุฬาฯ “พิธีไหว้ครูเป็นงานที่นิสิตใหม่ได้มามอบตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งต่อให้กับน้องๆ ต่อไป ซึ่งงานในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆโดยเรารวมการไหว้ครูจากสองรอบมาไว้ในรอบเดียวกัน” นายภาสชัย