Posts From admin

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป ทุนการศึกษานี้ให้เรียนต่อในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปีสำหรับข้าราชการสามัญผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหรือองค์กรรัฐบาลในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะดำเนินการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน สาขาวิชา : (1) School of Government (2) Business Administration (3) Laws (4) Local

  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และระดับปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจําปี 2563 นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ สํานักงาน IAESTE Thailand ชั้น

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ ปทท. พร้อม รับรางวัลสมาคมกีฬาพัฒนาดีเด่นระดับโลก จาก IKF เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ณ ห้องอัมรินทร์ อาคาร 1 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในฐานะอุปนายกฯ และ ดร.อิงลิช หวง ประธานสหพนัธ์กีฬาคอร์ฟบอลแห่งเอเซีย (IKF ASIA ) ร่วมกันแถลงข่าวการจดัการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่

23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2562 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน “EXECUTIVE OF THE YEAR 2019” โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน …………………

มาฝึกต่อกันอีกครั้งกับการ “ฝึกภาษาจีน” แบบเข้าใจง่าย ๆ  วันละ 3-4 คำ เพื่อให้เราเป็นคนที่มีทักษะภาษาทันโลกยุคปัจจุบัน… โดยวันนี้ผมได้นำข้อมูลดี ๆ จาก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน  ซึ่งนำพานักเรียน นิสิต นักศึกษาไทยไปเรียนต่อในประเทศจีนมากว่า 17 ปีแล้ว มาร่วมพัฒนาทักษะเบื้องต้นของการเรียนภาษาจีนแบบเข้าใจทันที ผู้ที่สนใจข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดตามได้ที่ http://www.wlc2china.com/ แนะนำโครงการ #ทุนประเทศจีน ที่กำลังเปิดรับ เพื่อไปเปิดประสบการณ์ที่เมืองจีน คลิกเลย…WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน    

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้คณะวิทยาการจัดการมี รศ. 4 คน ผศ. 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37 คณะครุศาสตร์มี รศ. 4 คน ผศ. 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี รศ. 7 คน ผศ. 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.

อักษรฯ ศิลปากร ร่วมโปรเจค มหาวิทยาลัยสีขาว         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวชึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ จึงมอบหมายให้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวขึ้นมา โดยมี อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน อ.จิตรนันท์ กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้แด่ พ.ต.อ. ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ซึ่งเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ทับแก้วปลอดภัย..ใส่ใจสวัสดิภาพ” อีกทั้งยังให้ข้อคิดและแนวทางเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

KOSEN KMUTT: Fostering Practical Innovator สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนโคเซนรุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน เพื่อรับทุนการศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 ในปีการศึกษา 2563 สพฐ. และ สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษารอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สอบรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-15.30