Posts From admin

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้ การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 ม.ค. 65 จำนวนการรับสมัคร รับนักศึกษาจํากัด 40 ที่นั่งเท่านั้น คุณสมบัติ – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 กำหนดการ 16 ม.ค.2565 สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคลินิกทันตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำบุญทอดกฐินในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญจำนวนมาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมทำบุญทอดกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  รวมยอดเงินกฐินสามัคคีครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,703,810 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน )

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. ธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน) สำหรับนักศึกษาที่จบ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปวส. จากทุกวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ ทำงานระหว่างวันจันทร์-วันพฤหัสบดี (รับเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท) เรียนระหว่างวันศุกร์-เสาร์ (ฟรีค่าเทอม ๒ ปีการศึกษา) จบแล้วทำงานต่อที่บริษัทได้ทันที กำหนดการ ๑ ต.ค.- ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ เปิดรับสมัคร ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๔

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 คน รอบที่ 2 โควตา รวม 47 คน หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ออกหนังสือรับทราบการแต่งตั้ง นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยหนังสือดังกล่าวมีใจความสำคัญว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการ เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่ 12 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565 รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ พร้อมได้รับงบตกแต่งห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีมูลค่า 50,000 บาท ประกาศผล YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ‘ธีรวัฒน์ กองทอง’ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.ธัญบุรี จากผลงาน THE SANCTUARY ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จะได้รับงบตกแต่งห้องเรียนมูลค่า 50,000 บาท •

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี Graduation & Pinning Ceremony แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา …… ….. … … สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th