01/03/2021 Share

25ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนต่อป.โท ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน สิงคโปร์ และในประเทศ

 

ธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

-อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
-เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
-ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
-ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
-หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้
-ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และนำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และนำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment