24/09/2019 Share

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนบุตรพนักงานเรียนปริญญาตรีต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ประจำปี2563 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนจำนวน 1 ทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร
ทุนระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้ ตามสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นบุตรพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00
2.5 เป็นผู้ที่ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.9 เป็นผู้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
2.10 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์ม ธปท. 1 และ 2)
– หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ(ตามแบบฟอร์ม ธปท.3)
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
3.3 วิธีการสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ ธปท. หัวข้อทุนการศึกษา
ทั้งนี้ธปท. จะถือวันที่ส่งเอกสารสมัครสอบ หากเกินวันปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก ธปท.

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bot.or.th

ภาพ https://www.fodors.com

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment