Best today

ในยุคนี้คงจะไม่มีใครสงสัยกันว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จำเป็นและสำคัญมนุษย์โลกอย่างไร เพราะทุกสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดในทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากเรื่องของ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ในการพัฒนาประเทศต่างๆ ทั้งที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาแล้ว ล้วนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานเศรษฐกิจ ในทุกสาขาการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การอุตสาหกรรม การบริการ และด้านการจัดการเทคโนโลยี แม้กระทั่งการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีปัญหา หรือข้อสงสัย เราต้องใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหรือแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ เสมอมา อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์ปัญหาทั้งส่วนตัวหรือปัญหาในระหว่างการทำงาน ที่สำคัญ ศาสตร์ด้านนี้ สร้างคนให้มีกระบวนการคิด มีเหตุมีผล ไม่หลงงมงายในสิ่งที่ไร้สาระ… มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เล็งเห็นกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นหนึ่งในคณะที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อนำพาไปสู่จุดหมาย คือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญุรี)  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS3  Admission 1  สำหรับนักเรียนระดับ ม.6/กศน. ปี 2564  เริ่ม 7 -15 พฤษภาคม 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com คุณสมบัติผู้สมัคร – ผู้สมัครที่จบการศึกษาวุฒิ ม. 6/กศน. จากสถานศึกษาทั่วประเทศ – นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม. 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ – นักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ กศน. ภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

นางสาวเพียงธาร ขันอาษา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สำหรับผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรค ระบาดวิทยา กลุ่มวิชาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มวิชาตรวจสอบประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้ทำงานแบบคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสภาอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายสามารถเข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ นางสาวเพียงธาร ขันอาษา กล่าวว่า (ในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ในสายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข สายงานอาชีพครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สายงานอาชีพนักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน สายงานอาชีพประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

การเรียนกฎหมาย หรือ นิติศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง ในประเทศไทยเราเองก็เป็นสาขายอดนิยมตลอดกาล เนื่องจากคนที่จบกฎหมายมามักจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม รวมทั้งมีโอกาสในการทำงานสูง แล้วกฎหมายหรือนิติศาสตร์ ยังจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ คงต้องบอกกันง่าย ๆ ว่า การเรียนศาสตร์ด้านนี้ ต้องรอบรู้หลาย ๆ ด้านควบคู่ไปด้วย ทั้งธุรกิจ การเมือง การค้า การต่างประเทศ เรื่องภาษี เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และอีกหลาย ๆ เรื่อง เพราะฉะนั้น คนที่เรียนจบด้านนี้ มีความรอบรู้มากมายเลย นอกจากนี้ เส้นทางอาชีพ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทนาย เพราะงานสายอื่น ๆ รออยู่เพียบ ทั้งงานรัฐบาลหรือเอกชน งานนักวิชาการ ครูอาจารย์ งานด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมือง และอื่น

“สาขาเราเป็นพื้นที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนที่รักการออกแบบ แม้ไม่ได้มีพื้นฐาน ที่แห่งนี้ทุกคนเป็นนักออกแบบที่ดีได้” สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.) Bachelor of Design (Industrial Design and Packaging) ปริญญาวิชาชีพการออกแบบ แห่งแรกและแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ TCAS รอบ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (IDP) สวนสุนันทา รหัส 2541 แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รหัส 2542 แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission 1-2 ผ่านระบบ TCAS เริ่ม 7-15