Best today

ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดบ้านหลังใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สู่ครอบครัว BTU           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัด งาน Open House คณะแพทยศาสตร์ คณะใหม่ล่าสุด ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ตั้งแต่เวลา 13:30 น เป็นต้นไป โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สารเนตร์ไวคกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปิดคณะแพทยศาสตร์ และความพร้อมการเปิดรับนักศึกษาใหม่         ผู้สนใจสามารถเข้าฟังรายละเอียด

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษต่อไป โดยมี ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย อรวรรณ สุขมา : รายงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงิน 12.66 ล้านบาท ให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์ สร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา   ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 12,660,000 บาท จัดซื้อที่ดินสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เนื่องในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในการจัดซื้อที่ดิน สำหรับสร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว จำนวน 12,660,000 บาท นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในการนี้ นายแพทย์ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล

ศิษย์เก่าจากทำผลงานน่าภาคภูมิใจให้ประเทศในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 และอีกหลายรายการการแข่งขันในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬาและวิชาการคณะต่างๆ ในรั้วจามจุรี  เปิดรับเยาวชนที่มีความทักษะการกีฬากว่า 30 ชนิดกีฬา เข้าร่วมโครงการทุกปี ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 ที่ผ่านมา เผยให้เห็นความก้าวหน้าของการกีฬาประเทศไทยที่นับวันจะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในเวทีโลก ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจที่ศิษย์เก่าจากโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาฯ จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันและทำผลงานได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) ที่คว้าเหรียญทองเทควันโดเหรียญแรกมาให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ ส่วนอีก 8 คน แม้จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันแต่ก็แสดงให้เห็นทักษะการกีฬาอันโดดเด่นที่เข้าใกล้ฝันโอลิมปิกขึ้นเรื่อยๆ  อาทิ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข (วอร์ม) นักกีฬายิงปืน ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬายิงเป้าบิน จนผ่านเข้ารอบสุดท้ายและจบที่อันดับที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

ชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี กล่าวว่า  “มทร.ธัญบุรี” มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ฉะนั้น ทุกงานวิจัยจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน และสังคม โดยตั้งเป้าไว้ว่า 5 ปี จะมีอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 100% เน้นงานวิจัยบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน แม้งานวิจัยบางส่วนเป็นการทำงานวิจัยที่จุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ก็ตาม ท้ายที่สุดจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นความสำคัญสำหรับงานส่งเสริมสุขภาพในมิติระดับสังคมที่มีแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละช่วงวัยในสังคมชุมชนนั้นๆ จึงทำให้ขอบข่ายและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ มีมิติของความสลับซับซ้อน กว้างขวาง ลึกซึ้ง และมีพลวัตแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในสถานะการณ์ที่เกิดโรคระบาดไวรัส โควิด 2019  ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง คุณสมบัติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร -มุ่งเน้นการจัดการ การขนส่งทางถนน การวางแผนการขนส่ง การบริหารยานพาหนะ การบริหารผู้รับเหมา การจัดการความปลอดภัย – เน้นนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน -นักศึกษาที่จบไปสามารถทํางานได้จริง โดยการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก -เรียนรู้การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Flexsim, โปรแกรมวางแผนการขนส่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564 สอบข้อเขียน 14 – 15 ต.ค. 2564 สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 2564 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 22 ต.ค. 2564 รายงานตัว และลงทะเบียน 28 ต.ค. 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงความสำเร็จ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้ร่วมโครงการกว่า 200 คน เกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 11.7 ล้านบาท รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการหลักด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ผ่านคัดเลือกกว่า 40 ท่าน รวมถึงมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรในเครือข่ายกว่า 160 ท่านเข้าร่วม จนสามารถเกิดเป็นเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ “กิจกรรมหลักที่เราได้ดำเนินการก็คือการสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจการค้า