Best today

                       ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และครอบครัว ลูก ๆ หลาน ๆ ลูกศิษย์ ญาติมิตร คณาจารย์ ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือรวมทั้งประชาชนแต่ละชุมชนใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทงร่วมหมื่นคน

BTU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 เท่านั้น . ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท . คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คำนวณ 2.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 3.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และไม่เกิน 70 กก. ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป

สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง% เรียนกับเรา…ได้อะไร ??? ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ Upskill Reskill สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67 คลิกเลย >> https://forms.gle/4DmE9ZiokonyoiNHA #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics www.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 061-6246566 (ดร.อนัญญา

   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป … คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2559/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1736/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น

สวนสุนันทาจัดกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” บรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เคื่องดื่มของนักศึกษา และการแสดงดนตรี จากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งงาน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการประกวด ได้แก่ การประกวดกระทงประเภท ความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่  1 ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” ในภาคเช้าโดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬาในภาคบ่าย จำนวน 14 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งมอบกระทงฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปจัดวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นความละเอียดอ่อนของงานฝีมือคนไทย โดยเฉพาะจากกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อเสียงในทุกด้าน ณ ห้องโถง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจากที่ผู้บริหารจาก บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  นำกระทงไปวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับผู้โดยสาร ปรากฏว่ามีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจและเข้ามาชื่นชม พร้อมขอถ่ายรูปและซักถามข้อมูลประเพณีการลอยกระทงของไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือกันเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยให้คงอยู่และแพร่กระจายออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย .

สวนสุนันทาเข้ารับรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5