Best today

งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นที่เขาหนีซาน เมืองชวีฟู่ มณฑลซานตง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื๊อเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 1,600 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านอารยธรรมร่วมกัน ตลอดจนร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับอารยธรรมระดับโลก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคในอนาคต อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนหนีซานในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ภูมิปัญญา

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะ เข้าร่วมการเดินทาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล (มทร.) จำนวน 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ สภา มทร.ธัญบุรี ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 14 ราย ได้แก่ (1) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร. หรือเจ้าคุณประสาร

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์“ ภายในงานมีการจัดการแสดงทั้งการร้อง การเต้นรำ การเล่นดนตรีมากว่า 20 ชุด โดยเหล่าบรรดานักศึกษา/นักวิชาการจากสมาคมนักศึกษาและนักวิชาการจีนในประเทศไทย (CSSAT) ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มา “วันไหว้พระจันทร์” เริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถัง เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเพียงแค่เทศกาลพื้นบ้าน กระทั่งสมัยราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ.1503-1822) จึงเริ่มขยับขยายเป็นเทศกาลของรัฐ มีการเฉลิมฉลองกันทั้งคืน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2492 รัฐบาลพรรคคอมนิวนิสต์ กำหนดวันหยุดราชการใหม่ ให้มีเพียง “ตรุษจีน” เท่านั้นที่เป็นวันหยุดราชการ ในปีถัดมารัฐบาลออกประกาศเรื่อง “วันหยุดเทศกาลและวันหยุดราชการ”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( จำนวน 124 หน่วยกิต ) เวลาเรียน 08.00 น. – 21.00 น. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) รับวุฒิ ปวส./การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้าปลีก การตลาดดิจิทัล รายละเอียดเพิ่มเติม  https://oreg.rmutt.ac.th/Apply/ หรือโทร 062-3924459 (ดร.ณฐมน บัวพรมมี)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Thai-German TVET Conference 2023” พัฒนาอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ c เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ กรุงเทพ ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อยอดและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับ มทร.ธัญบุรี ยังมีนโยบายการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ การส่งเสริมความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในระดับมาตรฐานสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 6.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาประกอบด้วย นายวรปรัชญ์ กีรติวิทยาภรณ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น)คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายชัยวัฒน์ จรูญรัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายโชคชัย ผาสุข สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ นายวัชราวุฒิ แตงรอด สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายพิพัฒนะพงษ์ ธีรากิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับทุนการศึกษา GRAND HYATT ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย