Best today

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สมัครด่วน 11-28 มิ.ย.64 นี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ Bachelor of Science (Cannabis Health Science)หลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย รูปแบบการศึกษา • เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3* • สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 2 ปี* (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน ) • สามารถฝากตัวศิษย์กับสถาบันสอนแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย** *เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ระดับปริญญาตรี​ ภาคปกติ​ รอบรับตรงเพิ่มเติม เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564 สมัครด้วยตนเองทาง ID Line: @wmg5832e สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ * การตลาด * การบริหารทรัพยากรมนุษย์ * ธุรกิจระหว่างประเทศ * การเงินการธนาคาร * การจัดการธุรกิจบริการ * การประกอบการธุรกิจ ………………………………. กันยากร สุจริตเนติการ :ออกแบบกราฟิก/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ www.fms.ssru.ac.th

คณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ลงมติเลือก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ปี 2564-2568 ในการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อดีตนายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 1. รศ.ดร.ฤๅเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษา โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา **หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564 นี้** สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690   ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php โดยมีคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้ 1. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชาการท่องเที่ยว –

คณะทันตะ…BTU เปิดรับนักศึกษาใหม่ รับสมัครวันสุดท้าย 15 มิ.ย.นี้เท่านั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือ เรามีห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิทัลให้ฝึกปฏิบัติงานกับขากรรไกรจำลองและหุ่นกะโหลก สำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ ก็ยังมีอาคารคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มีเก้าอี้ทำฟันถึง 100 ชุด และห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างครบวงจร  รายละเอียดหลักสูตร ป.ตรี  https://bit.ly/3rNf3hn  รายละเอียดหลักสูตร ป.โท ทันตกรรมจัดฟัน  https://bit.ly/2Qsd1Xw  รายละเอียดหลักสูตร ป.โท ทันตกรรมรากเทียม  https://bit.ly/3tRGqbf หมอฟัน…ผูกพันกับคนทุกวัย ผู้รับบทดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกคน คือ หมอฟัน นั่นแปลว่าเวลาเรามีเหตุด่วนเหตุร้อนอะไรเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ก็ต้องเบิ่งไปหาหมอฟันโดยพลัน ซึ่งทุกช่วงชีวิตของเรา มีหลายครั้งที่ต้องพึ่งพาและให้หมอฟันเป็นผู้ดูแล ตั้งแต่การถอนฟันตอนเด็ก จัดฟันตอนวัยรุ่น ขูดหินปูนทุก 6 เดือน

ม.กรุงเทพธนบุรี จัด “ปฐมนิเทศออนไลน์” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 13 มิ.ย. นี้ พร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก คณบดีคณะต่าง ๆ จะมาร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานวิชาการ งานทะเบียน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจการนักศึกษา หอพักนักศึกษา

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติรับเชิญในการเข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2546 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อมอบนโยบายให้กับกลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจในการคิด วางแผนพัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมและเป็นต้นแบบได้ และต้องการให้กลุ่ม มทร.ขับเคลื่อนต่อไปด้วยแนวทางที่เข้มแข็งของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.อว. กล่าวว่า ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ดี ควบคู่คุณธรรม สามารถทำให้บุคลากรและคนในสังคมมีความสุข เนื่องจากผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากการได้ทำงานและสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่ม มทร. นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ทำงานได้รวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจน อยากให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปด้วยแนวทางที่ชัดเจนของตนเอง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับเทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงมุ่งแต่เรื่องราวในอนาคตอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาหรือธำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ด้วยเช่นกัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB แก่บุคลากรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 450 คน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นายชำนิ