Best today

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 พฤศจิกายน 2565 >รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2565 >รับวุฒิตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) >ค่าสมัคร 300 บาท >ค่าอบรม 39,500 บาท อบรม 3 เดือนเศษ มีอบรมหลักสูตรเดียว โดยอบรมทุกวัน (หยุดวันจันทร์) วันธรรมดา เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา

เปิดรับสมัคร… ติวพร้อมสอบวัดความรู้…ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate (ในรูปแบบ Online) …..จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา….. ค่าลงทะเบียน นักเรียน (SSRU) : 1,000 บาท บุคลากร (SSRU) : 1,500 บาท บุคคลภายนอก : 2,000 บาท ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน สอบ 1 วัน …..รอบติว ทุกวันที่ 25-26

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ และเทคนิคการควบคุมโครงการ ตลอดจนการรายงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของงานและผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และปราศจากความยุ่งยากทางการเงินหรือทางกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้างในระดับมืออาชีพที่ใช้เทคนิคการบริหารโครงการโดยเฉพาะเพื่อดูแลการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท หากเป็นศิษย์เก่าค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สมัครภายในวันที่ 1 ก.ค.65 https://docs.google.com/forms/d/1oh0XVNDJfZjVoRJwN74OYO56H-rcDXjamOSfLmsecKM/edit ติดต่อสอบถามเพื่อเติมที่  อ.พิชา ศรีพระจันทร์ 0949935945

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่ น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี 7 ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อเตรียมสมัครขอรับทุนทั้งในปี 2565 (ที่ยังไม่หมดเขตและเตรียมเปิดรับสมัคร) รวมถึงทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย ที่มา https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ วันสุดท้าย 30 มิ.ย.นี้ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.034-964917 หรือ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 Thailand Herbal Expo 2022 “สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” . ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 11 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องลอยฟ้า ฮอลล์ 2 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ยังคงมีการบรรยายทิศทางการบริหารงานในด้านต่าง ๆ จากท่านผู้บริหาร โดยวันที่ 23 มิถุนายน 2565 บรรยากาศของการปฐมนิเทศวันที่สองยังคงเต็มไปด้วยข้อมูล ความรู้ แนวทาง นโยบายในการบริหารงานจากท่านผู้บริหารที่บุคลากรทุกคนต้องรับรู้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ เริ่มจากการบรรยายหัวข้อ “บริหารจัดการงบประมาณและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ด้านแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องลอยฟ้า ฮอลล์ 2 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันนำพามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก้าวไปสู่เป้าหมายตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งไว้ สำหรับโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เข้าใจในบทบาท รวมถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน” “นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องการให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้า มั่นคงในสายงาน (Career Path) โดยพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน