Best today

สวนสุนันทา MOU ร่วมกับ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน วันที่ 30 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ *****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7HD ซึ่งในปีนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 57 โดยมี คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ นักแสดง ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพฯ ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี https://ssru.ac.th/ #ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #SSRUChannel #ssru2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ มหาวิทยาลัยก้านหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาชาติและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศไทย-จีน จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้ชื่องาน “หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสืบทอด ปลูกฝังความสามารถทางด้านศิลปะ ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับมิตรและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณ ชิว เสี่ยวหยุน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan

                       ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และครอบครัว ลูก ๆ หลาน ๆ ลูกศิษย์ ญาติมิตร คณาจารย์ ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือรวมทั้งประชาชนแต่ละชุมชนใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทงร่วมหมื่นคน

BTU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 เท่านั้น . ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท . คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คำนวณ 2.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป 3.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และไม่เกิน 70 กก. ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป

สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง% เรียนกับเรา…ได้อะไร ??? ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ Upskill Reskill สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67 คลิกเลย >> https://forms.gle/4DmE9ZiokonyoiNHA #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics www.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 061-6246566 (ดร.อนัญญา

   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป … คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2559/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1736/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น

สวนสุนันทาจัดกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” บรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เคื่องดื่มของนักศึกษา และการแสดงดนตรี จากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งงาน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการประกวด ได้แก่ การประกวดกระทงประเภท ความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1