Best today

  บรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ต  PGVIM Chorale HarmoniqueLight of the Dark Hours ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจัดโดย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่วงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มาร่วมให้กำลังใจ พร้อมกับเสียงตอบรับจากนักศึกษาและผู้สนใจ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างล้นหลาม  Choir master/Conductor: Puntwitt Asawadejmetakul ขับร้องโดย : วงขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM Choir: Chorale Harmonique)      

            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) หรือ IMC รุ่น 2   ดร.กัลยา ก้องวัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง กล่าวว่า คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่น 2 โดยได้วางเป้าหมายของคนที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้คือ ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะกลับไปวางระบบการจัดบริการได้ ดังนั้น การที่จะไปจัดระบบได้นั้นต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง สามารถคิด วิเคราะห์เป็น

วิทยาลัยทองสุข เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น วิทยาลัยทองสุข เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กพยช. รับรอง และได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรม) รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มอบรม 2,3,9,10,16 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่าย 6,900-. บาท ชำระโดย ชื่อบัญชี วิทยาลัยทองสุข ธนาคารกรุงไทย 0310545706 https://forms.gle/woVgpWovZttY83nK9 **คุณสมบัติผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.นันทพร รัตตานนท์ 0909233011 ติดตามข่าวสาร วิทยาลัยทองสุข Thongsook College

อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชา ศิลปะการออกแบบเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร พัฒนาครูและนักเรียน ทำผ้ามัดย้อมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ.ปทุมธานี โดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ.ปทุมธานี .

#ครุศาสตร์ #สวนสุนันทา ติดโผ 20 อันดับ คณะ/สาขาที่มี #อัตราการแข่งขันสูงที่สุดของ #TCAS66รอบ3 #Admission โดยคณะยอดฮิตอย่าง “ครุศาสตร์” มี 2 สาขาติดอันดับ 16 และ 17 โดยมีอัตราการแข่งขันสูงถึง 1: 177 ส่วนอันดับ 1 นิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แข่งเดือดถึง 1 : 471 หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ.ประกาศสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของ TCAS66 รอบ 3 Admission ออกมาแล้ว ในส่วนของรายชื่อคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับนั้น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

#วิทยาลัยทองสุข #ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ #พระครูสุนทรจริยาภิรม #เจ้าอาวาสวัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงค์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข ร่วมฉลองงานปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม แก่พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา วิทยาลัยทองสุข จึงได้ถวายปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด #หลักสูตรปริญญาเอก #นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation in Human Capital) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ใช้เวลาเรียน 4 ภาคการศึกษาในรูปแบบ block course เรียนวันอาทิตย์วันเดียว หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดย – มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ – บูรณาการความรู้ระหว่างการจัดการทุนมนุษย์กับนวัตกรรมการจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมและใช้ในการทำงานได้จริง ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละวิชาชีพในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบการรับสมัคร OPENING ROUND รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 1 รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2 รอบ QUOTA รอบ DIRECT ADMISSION รอบรับตรงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร #หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High