Best today

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่  1 ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” ในภาคเช้าโดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬาในภาคบ่าย จำนวน 14 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งมอบกระทงฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปจัดวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นความละเอียดอ่อนของงานฝีมือคนไทย โดยเฉพาะจากกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อเสียงในทุกด้าน ณ ห้องโถง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจากที่ผู้บริหารจาก บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  นำกระทงไปวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับผู้โดยสาร ปรากฏว่ามีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจและเข้ามาชื่นชม พร้อมขอถ่ายรูปและซักถามข้อมูลประเพณีการลอยกระทงของไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือกันเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยให้คงอยู่และแพร่กระจายออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย .

สวนสุนันทาเข้ารับรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖   #https://u-hit.net/

21 พ.ย. 66 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสศึกษาดูงานต้นแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังสุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกัน และนำเยี่ยมชมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของฝ่ายต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ .

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมติมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) แด่นายพลากร สุวรรณรัฐ ในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 14 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับปริญญาบัตร รวม 3,828 คน โอกาสนี้ มอบโอวาทตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ. เทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถเป็นประ โยชน์ได้อย่างยิ่ง แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน บัณฑิตในฐานะที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จึงควรจะได้เป็นกำลังสำคัญ

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ และเสื้อประจำสาขา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย   ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และสวมเสื้อกาวน์ประจำสาขา พร้อมติดเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

15 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายทิศทาง การดำเนินงานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนงบประมาณ และการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้การสนับสนุน โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา อุดหนุนงบประมาณ ประกอบด้วย 1.อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 150 อัตรา เป็นเงิน 28,200,000 บาท 2.อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 93 อัตรา เป็นเงิน 17,484,000 บาท 3.อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จำนวน 39