Best today

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนกับสถานการณ์ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มทร.ธัญบุรี รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนายกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย การอบรม การฝึกงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านอุตสาหกรรมบริการ วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน นิสิตเก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังทรัพย์และศรัทธา ได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2564 วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี” เลขที่บัญชี 074-7-82776-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ https://forms.gle/35JWNKxTBE86Avik7 หรือ Line

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมเรื่อง “ทักษะการตลาดดิจิทัลยุคใหม่” ภายใต้โครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน (Digital talents village 2021) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และประชาชนชุมชนโดยรอบเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมี นางสาวบุษราภรณ์ กลางพรหม ประธานกลุ่มแอมบาสเดอร์บ้านเชียง และประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ เรียนรู้ช่องทางการหาผู้ช่วยสำหรับการทำดิจิทัลมีเดียเทคนิคการเขียนคอนเทนต์ เทคนิคการออกแบบและทำสื่อทางการตลาดดิจิทัล เทคนิคการตัดต่อทำคลิปวีดีโอ การตลาดบนยูทูป (Youtube marketing) การตลาดบนกูเกิล (Google Marketing) การตลาดบนไลน์ (Line Marketing) การตลาดบน Facebook DIY เขียนลายไห Online ศิลปะบ้านเชียงหนึ่งเดียวในโลก โดยมีกิจกรรม เวิร์กชอปออนไลน์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1 Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 – สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ – กําลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัคร – ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ – สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ – บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ – อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB และ Portfolio ไฟล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 *โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A ขั้นตอนการพิจารณา #รายละเอียดกำหนดการ 01 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) สัดส่วนคะแนน 30% 02 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแววความเป็นนักดนตรี สัดส่วนคะแนน 70% แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 1.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา 2.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

  ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมจัดกิจกรรม BTU จิตอาสาร่วมใจ Clean&Clear บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ                    รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมวางพวงมาลา และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร Sport Complex ชั้น 4