Best today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศการรับสมัครรอบ TCAS 4 Direct Admission เข้าศึกษาต่อใน 7 คณะ วิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้ง สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน คณะที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 1.คณะศิลปศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. คณะบริหารธุรกิจ 6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 8. วิทยาลัยนานาชาติ 9.สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การปลูกฝังความรู้ การบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษาให้มีหัวคิดธุรกิจการค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในยุคนี้ ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้มีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับการเข้าร่วมที่ดีมากจากนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” (ครั้งที่11/2023) ซึ่งร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการบ่มเพาะและสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และได้กำหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่น ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยจัดอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ และหลังจากการอบรม จะมีการทดสอบหากสอบผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถนำผลการสอบมาเทียบเกรดรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการของ มทร.ธัญบุรี ได้ หรือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS4 – Direct Admission (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ) เปิดรับทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร 28 พ.ค.- 4 มิ.ย.66 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 7 มิ.ย.66 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 มิ.ย.66 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) 11 มิ.ย.66

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนที่รับสมัคร 3,943 ที่นั่ง รอบที่ 4 Direct Admissions ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น!! สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 160 1380 ฝ่ายรับสมัคร 02 160 1023 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ******************* #ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #รับสมัคร #addmission #tcas66

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร – ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา) Ph.D.(Recreation Tourism and Sport Management) เปิดรับสมัครผู้ที่จบทุกสาขาวิชา สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/14HHB8YGVbyWZkWY-3TA5UdUaEY5384dO/view           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา โทร. ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ โทร. 098-269-4391 และ น.ส.สุภารัตน์ กลัดกลีบ 086-9807328 (ผู้ประสานงาน) #https://u-hit.net/

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญรับชมการแสดงในเทศกาลดนตรี Princess Galyani Vadhana International Music Festival 2023 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ถึง 3 มิถุนายน 2566 การแสดงประกอบด้วยศิลปินที่เคยได้รับทุนจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นักดนตรีอาชีพประจำวงที่ได้รับการอุปถัมภ์ และศิลปินที่มีชื่อเสียงจากระดับนานาชาติ นอกจากนี้ เทศกาลดนตรียังเปิดโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ได้นำเสนอความสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรีผ่านการประกวด Call for Artist Competition อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Zipevent โดยเทศกาลดนตรีฯ จะประกาศให้ทราบในวันถัดไป หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 024478597 ต่อ 1121 ————————————————————

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี2559 เป็นต้นมา มทร.ธัญบุรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านพลังงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น พยายามรณรงค์ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักรู้ถึงการใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำหนดแผนและเป้าหมายการใช้พลังงานในแต่ละปี มีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งแต่ละปีมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 5% แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6% สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น 4.2 ล้านบาทต่อปี               “การที่ภาครัฐมีนโยบายกำหนดค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Float time: Ft) ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ตั้งแต่ต้นปี 2566 ทั้งที่มหาวิทยาลัยใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องค่า Ft มทร.ธัญบุรีจึงเร่งดำเนินการหาพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนภายในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี รวมถึงยังคงมีมาตรการควบคู่อื่นๆเช่นปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปี และการส่งเสริมให้คนในองค์กรช่วยการประหยัดพลังงานอีกด้วย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว     #https://u-hit.net/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงมุทิตาจิตพระบัณฑิตและแสดงความยินดีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา มุทิตาจิตแด่พระบัณฑิตและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) . .