PR NEWS

5 ม.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Macaron Pastry Training Center โดย นายอีริค เปเรซ ประธานสถาบัน ซึ่งสาระสำคัญของการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Macaron Pastry Training Center ในด้านการจัดตั้งและดำเนินโครงการขนมอบและเบเกอรี่อย่างมืออาชีพสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะการทำขนมอบของผู้มีประสบการณ์ตรงในระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง สามารถบรรลุความเชี่ยวชาญที่ในอาชีพในอุตสาหกรรมขนมอบและเบเกอรี่รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในด้านดังกล่าวนี้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย พิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวไมลีน

  บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ   จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โดยมีดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน        ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 355 ทีม หรือกว่า 1,775 คน จากทั่วประเทศ   ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงนี้ มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ได้ต่อยอดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนผสานความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการอนุรักษ์พลังงาน ก้าวสู่ภาคปฏิบัติบนสนามแข่งขันที่มีมาตรฐาน นับเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ล้ำค่าเป็นอย่างมากแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากกว่า 355 ทีม จากทั่วทุกจังหวัด สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม  โดยการระดมสมองร่วมกันสร้างสรรค์ยานยนต์ประหยัดพลังงาน ได้มีการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน

Museum Night 2020 “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Museum Night 2020 พบกับนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” เพลิดเพลินไปกับการฝึกอบรมงานฝีมือประดิษฐ์ ตลอดจนสดับรับฟังดนตรียามค่ำคืน และการออกร้านชาววังให้เลือกสรรอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 -​ 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27) ………………………………………………………….. นำชมนิทรรศการ วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563

ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทย ในวิถี Next Normal”              นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา รุ่นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกันจัดเสวนาทิศทางการพัฒนา “นันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา ของประเทศไทยในวิถี Next Normal” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิด โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนานันทนาการ

  ชุดหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข ผลงานนวัตกรรมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Award) และรางวัลพิเศษ (Special Award) 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ       ครั้งที่ 45 “Inova-International Invention Show” (INOVA 2020) ณ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ซึ่งจัดงานในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 นวัตกรรมดังกล่าวเป็นผลงานของ ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ รศ.น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย    รศ.น.สพ.ดร.เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ และนางจันทิมา อินทรปัญญา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์  จัดทำรูปหล่อ พระพิฆเณศเซรามิกส์ รุ่น “ Imagine °” เปิดให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือเป็นของขวัญที่ล้ำค่าแก่ผู้รับ รายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และดำเนินกิจการงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ✏ ออกแบบและปั้นต้นแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผลิตโดย PT CERAMIC จัดจำหน่ายโดยนำรายได้หลังหักค่าจัดทำเพื่อ •มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา • ดำเนินกิจการงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วัสดุเซรามิกส์ เผาแกร่งที่อุณภูมิ 1,200 °c ○ เนื้อดินสี Green matt ○ เนื้อดินสี Gray matt • ขนาด

เสื้อยืดที่ระลึกมหาวิทยาลัยศิลปากร ลายสวยสุดคูล ใส่แล้วดูดี เป็นของขวัญที่เลอค่า พร้อมได้ทำบุญกุศลสมทบทุนมหาวิทยาลัยเพื่อคืนกำไรในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวศิลปากรให้พัฒนาก้าวหน้าสืบต่อไป 📌 Limited Edition 3 ลาย ราคาเพียง 250 บาท เท่านั้น ‼️ 🔥🔥ด่วนมีจำนวนจำกัด🔥🔥 (ส่งฟรี EMS ตัวถัดไปคิดค่าส่งเพียงตัวละ 10 บาท) 📍สั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้ที่📍 ID Line : 0949013494 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับจองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จัดส่งตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิค แผนโคลัมโบ (Colombo Plan Staff College for Technician Education: CPSC) จัดโครงการฝึกอบรม Online In – Country Program ในหัวข้อ ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิค (APACC Accreditation System) โดยมีครู อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินของ APACC ในสังกัดสอศ. จำนวน 6 สถานศึกษาๆ ละ 6 คน รวม 36 คน เข้ารับการอบรม ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา