Scholarship

ทุนเรียนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย Tsinghua University เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ลุ้นเรียนฟรีกว่า 200 ทุน พร้อมที่พัก อาหารฟรีและเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทุนนี้เป็นโครงการของ Schwarzman Scholars ร่วมกับ Tsinghua University, PRC ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียจากหลายสำนัก โดยทุนนี้เป็นการให้เรียนสาขา Global Affairs และเป็นหลักสูตรร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น HARVARD, YALE, PRINCETON, STANFORD, OXFORD, DUKE ข้อมูลทุน โครงการนี้เป็นให้ทุนเรียนฟรี มีสวัสดิการที่พัก และอาหารฟรี พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนทุน สูงสุด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ข้อมูลทุน – ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังปริญญาเอกเพื่อไป ทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลาทํางานวิจัย ทุนละไม่เกิน 5 ปี – กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน 6 ทุน งบประมาณทุนละ ๑,000,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน) – กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ ทุน งบประมาณทุนละ

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี สานฝันอนาคตน้องนักเรียนชายแดนใต้ มอบทุนเรียนปริญญาตรี มีหอพัก พร้อมหางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน ชี้หนุนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ต่อเนื่อง เหตุผู้ปกครองปลื้มลูกๆได้เรียนที่นี่ช่วยแบ่งเบาภาระ พร้อมมีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติมาต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์ ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และจัดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ เข้าพักที่อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนที่จะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 30

รัฐบาลอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและมหาวิทยาลัยนาลันทาจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สำหรับปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ สาขาการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาพุทธศึกษา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา สาขาฮินดูศึกษา สาขาวรรณกรรมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 2. คุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารการสมัคร ได้แก่ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและมีคะแนนผลการเรียนขั้นต่ำ ร้อยละ 55 หรือ 2.2 จาก 4.0 ในระบบผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 2.2 ข้อมูลแนะนำตัว/ประวัติส่วนตัว (ไม่เกิน

เปิดให้ทุนเรียนฟรีที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรโท/เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เริ่มเรียน สิงหาคม 2564 ทุนการศึกษา 1. ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ป. เอก 13,000-22,000 บาท/เดือน ป. โท 8,000-10,000 บาท/เดือน ให้ตามระยะเวลาของหลักสูตร ป. โท 2 ปี ป. เอก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ สายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา  ๒๕๖๔เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุน ทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ประเภทของทุนการศึกษา  -ทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี  -ทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ปี   คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับทุน  -เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กําหนด และมีอายุไม่ เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์  – เป็นผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 แก่นักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และหลักสูตรแฟชั่น โดยผู้สมัครต้องมีทักษะความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ณ วันที่มหาวิทยาลัย/สถาบันของอินเดียตอบรับเข้าศึกษาต่อ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: interpreter.bangkok@mea.gov.in หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2258 0300 – 6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม Click.. ที่มา

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาสาขาชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา โดยรับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% จำนวน 20 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 5.บุตรหลานของนักกายภาพบำบัด พยาบาล นักสาธารณสุข และ อสม. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   รายละเอียดการรับทุนการศึกษา 1. เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นระยะเวลา 4 ปี 2.