Scholarship

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งในการช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนได้รับความสนใจจากภาคเอกชน ล่าสุดบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในเครือข่ายของ มทร.ธัญบุรี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า3.00 โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องเข้าเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี ระหว่างศึกษาจะทำงานในบริษัทเอส เอ็น ซีฯ วันจันทร์-พฤหัสบดี และเข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรี วันศุกร์-เสาร์ ส่วนในปีการศึกษา 2565 จะมอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการนี้อีก 40

โอกาสสุดท้าย  ทุนลดค่าเล่าเรียน 30%  UTCC Silver จำนวน 15 ทุน คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  รับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุน UTCC Silver ส่วนลดค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 30 % คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.65 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร วันนี้ -21 มิถุนายน 2564 ส่ง Portfolio พร้อมหลักฐานการสมัคร ภายใน 21 มิถุนายน 2564 ทางเมล์ utccdad@gmail.com  หัวข้อ “สมัครทุน

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้าหารือกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเดิม กสศ.จะดำเนินการช่วยเหลือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ที่ผ่านมาเมื่อเด็กกลุ่มนี้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วมักจะขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ซึ่งการหารือในครั้งนี้ ทั้ง 9 มทร. รับทราบในหลักการและพร้อมที่จะร่วมกันช่วยเหลือเด็กในกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การหารือดังกล่าวยังคงเป็นการหารือกันในเบื้องต้น ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมเพื่อหารือกันในรายละเอียดกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบผ่านระบบ TCAS เบื้องต้นคาดว่าหากเป็นการรับผ่านระบบTCAS ทาง กสศ. จะเป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ เพื่อขอรับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยต่อได้ทันที โดยรายละเอียดเรื่องการจัดสรรทุนและอื่นๆ นั้นน่าจะได้ข้อสรุปหลังจากการลงนามความร่วมมือกับ กสศ.

ทุนเรียนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย Tsinghua University เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ลุ้นเรียนฟรีกว่า 200 ทุน พร้อมที่พัก อาหารฟรีและเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทุนนี้เป็นโครงการของ Schwarzman Scholars ร่วมกับ Tsinghua University, PRC ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชียจากหลายสำนัก โดยทุนนี้เป็นการให้เรียนสาขา Global Affairs และเป็นหลักสูตรร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น HARVARD, YALE, PRINCETON, STANFORD, OXFORD, DUKE ข้อมูลทุน โครงการนี้เป็นให้ทุนเรียนฟรี มีสวัสดิการที่พัก และอาหารฟรี พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนทุน สูงสุด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ข้อมูลทุน – ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังปริญญาเอกเพื่อไป ทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลาทํางานวิจัย ทุนละไม่เกิน 5 ปี – กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน 6 ทุน งบประมาณทุนละ ๑,000,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน) – กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ ทุน งบประมาณทุนละ

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี สานฝันอนาคตน้องนักเรียนชายแดนใต้ มอบทุนเรียนปริญญาตรี มีหอพัก พร้อมหางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน ชี้หนุนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ต่อเนื่อง เหตุผู้ปกครองปลื้มลูกๆได้เรียนที่นี่ช่วยแบ่งเบาภาระ พร้อมมีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติมาต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี ดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์ ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และจัดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการ เข้าพักที่อาคารปฏิบัติการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนที่จะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 30

รัฐบาลอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและมหาวิทยาลัยนาลันทาจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เพื่อให้ผู้สนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สำหรับปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ สาขาการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาพุทธศึกษา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา สาขาฮินดูศึกษา สาขาวรรณกรรมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 2. คุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารการสมัคร ได้แก่ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและมีคะแนนผลการเรียนขั้นต่ำ ร้อยละ 55 หรือ 2.2 จาก 4.0 ในระบบผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 2.2 ข้อมูลแนะนำตัว/ประวัติส่วนตัว (ไม่เกิน

เปิดให้ทุนเรียนฟรีที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษาให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรโท/เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เริ่มเรียน สิงหาคม 2564 ทุนการศึกษา 1. ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ป. เอก 13,000-22,000 บาท/เดือน ป. โท 8,000-10,000 บาท/เดือน ให้ตามระยะเวลาของหลักสูตร ป. โท 2 ปี ป. เอก