Scholarship

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาสาขาชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา โดยรับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% จำนวน 20 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 5.บุตรหลานของนักกายภาพบำบัด พยาบาล นักสาธารณสุข และ อสม. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   รายละเอียดการรับทุนการศึกษา 1. เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นระยะเวลา 4 ปี 2.

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย UTCC รับสมัครเด็กนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า”  ปีที่ 7  ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับนักเรียน เข้าร่วมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างรากฐานให้แก่เยาวชนให้มีแนวคิดด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และฝึกทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ไอเดีย การสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงาน โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงจำเป็นต้องจัดในรูปแบบใน Online Camp ขึ้น ภายใต้ แนวคิด  “Waste to WOW” 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 10 ทุน มีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2564 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เป็นผู้มียอดติดตาม/ ยอดไลค์ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ตามเกณฑ์การพิจารณาทุน ได้แก่Facebook, Instagram,  Twitter, Tiktok,  Youtube เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้านYoutuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram,  Twitter, Tiktok,  Youtube  มีไอเดียดีและมีทักษะเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์และน่าติดตาม  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

ทุน ASEAN Scholarships ให้เด็กไทยไปเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัครแล้ว ASEAN Scholarships เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมที่มอบโดยกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศในอาเซียนได้เรียนต่อในสิงคโปร์ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนระดับ ASEAN Secondary 3 Scholarship – ทุนระยะเวลา 4 ปี (เทียบเท่าประมาณม.3 – ม.6)

มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ ๔๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๒๕๐ คน เป็นชาย ๒๐๐ คน และหญิง ๕๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่ วิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบํารุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม และเคหบริบาล (รับเฉพาะหญิง) รวม ๘ สาขาวิชาชีพ รับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑. กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อ #ปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 พร้อมรับทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 100%*  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  กำหนดการ – เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 เมษายน 2564 – สอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2564

  กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

  ธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก -อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) -ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี -ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท -เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง -ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร -มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6 -ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป -หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้ -ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร