student

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 คน รอบที่ 2 โควตา รวม 47 คน หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64

นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ พร้อมได้รับงบตกแต่งห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีมูลค่า 50,000 บาท ประกาศผล YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ‘ธีรวัฒน์ กองทอง’ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.ธัญบุรี จากผลงาน THE SANCTUARY ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จะได้รับงบตกแต่งห้องเรียนมูลค่า 50,000 บาท •

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี Graduation & Pinning Ceremony แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา …… ….. … … สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://cls.ssru.ac.th/th/news/view/pr455 (รุ่นที่ 2)รอบที่ 1 เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ หมายเหตุ: สำหรับ นศ. ที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ ทางวิทยาลัยฯจะแจ้งวันสัมภาษณ์อีกครั้ง ………………………………… แนะนำหลักสูตร มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรีจบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง (Video On Demand) กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช

  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา 1.#แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว (วิทยาเขตนครปฐม 3338 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3335) 2.#แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (วิทยาเขตนครปฐม 3339 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3336) 3.#แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด (วิทยาเขตนครปฐม 3332 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3322) 4.#แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย (วิทยาเขตนครปฐม 3340 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3337) 5.#แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (วิทยาเขตนครปฐม 3334 / ห้องเรียนกรุงเทพ 3329) หลักสูตรนานาชาติ : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ มทร.ธัญบุรีจะเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนเน้นการสอนภาคทฤษฎีและยังคงเป็นการเรียนแบบออนไลน์อยู่ หลังจากนั้นประมาณต้นเดือนธันวาคม คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงมาตรการต่างๆ จะมีการผ่อนคลาย จะดำเนินการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (hybrid learning) เป็นการเรียนออนไลน์ ควบคู่กับการเรียนออนไซต์ โดยจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยต่อห้องนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับประกาศของศบค.และของจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้จากการสำรวจตัวเลขของนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 พบว่า มีนักศึกษาได้รับการฉีดเข็ม 1 จำนวน 3,113 คน และเข็ม 2 จำนวน 4,081 คน นอกจากนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้ การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 ม.ค. 65 จำนวนการรับสมัคร รับนักศึกษาจํากัด 40 ที่นั่งเท่านั้น คุณสมบัติ – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 กำหนดการ 16 ม.ค.2565 สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคลินิกทันตกรรม

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลารับสมัคร!!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม….  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน  รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.  กำหนดการ   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 64  เปิดเทอม 5 ธ.ค. 64 #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics