student

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS’65 รอบ Portfolio เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร 02-160-1023 หรือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 034-773-904-5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 (รอบที่ 2 Quota) ตามรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้ 1. หลักสูตร คณะ สาขาวิชา ที่รับคัดเลือกและจำนวนรับเข้าศึกษา คณะครุศาสตร์ 42 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 35 คน คณะวิทยาการจัดการ 50 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 35 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (CCA.SSRU) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ใน 2 หลักสูตร แล้ว หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) เปิดรับ 5 แขนงวิชา ประกอบด้วย 1.แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว 2.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 4.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย 5.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ : ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) เปิดรับ 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1.สาขาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) 2.สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) รับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio )

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ขอเชิญนักเรียนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ MUIC Virtual Open House 2021 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทดลองเป็นนักศึกษา MUIC ผ่านการเรียน mock up class จากอาจารย์ผู้สอน MUIC ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปิดสอน กว่า 12 รายวิชา ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 8-12 พฤศจิกายน (หากเรียนเกิน 5 class ได้รับ E certificate จาก MUIC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับสมัคร รหัส 3469 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส 7345 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 3491 สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) รหัส 3492 สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เปิดรับสมัครสอบผ่าน TCAS สมัครได้ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่องทางการสมัครสอบ/ติดตามข่าวสาร http://admission.ssru.ac.th/ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ สำหรับผู้สมัคร ดาวน์โหลดคลิก >> https://bit.ly/2Vspzwy สอบถามเพิ่มเติม โทร.080-0059265 คุณ รลิตา (งานประชาสัมพันธ์) Line : rotmaylola

รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยม เปิดเทอม สาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมชื่นชมระบบทันสมัย        เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวณัชชา ชัยรุ่งเรือง  ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร อาทิ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน

มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรีจบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง (Video On Demand) กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ) ก็สามารถเรียนรู้ไปกับเราได้ เหมาะสำหรับคนทำงาน เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้  จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี

  “ครูเอิร์น” จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อํานวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เผยถึงความพร้อมในการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยทางคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 100% ตอกย้ำความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ว่าเรา “ฉีดครบ มั่นใจ พร้อมดูแลนักเรียน” นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ทำการฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน ทุกห้อง ทุกอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อต้อนรับนักเรียนให้กลับมาเรียนได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยที่สุด อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เพิ่มมาตรการในการตรวจหาเชื้อ โดยจะมีการตรวจ ATK คณะครูและบุคลากร ทุกคนทุกสัปดาห์ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พย. ที่ผ่านมา การเรียนการสอนในครั้งนี้เราจะปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครูและทุกคนค่ะ   นอกจากนั้น “ครูเอิร์น” ยังฝากว่า