student

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร เปิดบ้านคึกคัก ศิษย์เก่าขึ้นรับรางวัลดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมทั้งเยี่ยมชม นิทรรศการ SU Open House โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาเเละการเเนะเเนว เเละชมการเเสดงของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรเเละวิธีสอน และในเวลา 12.00 น. นายกมล แมลงทับ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผู้บริหารคณาจารย์ ผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากร เปิดบ้าน นร.แห่จองคณะยอดฮิต         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชัยชาญ  ถาวรเวช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเยี่ยมชมพร้อมทักทายให้คำแนะนำนักเรียนจากทั่วประเทศด้วยตนเอง ที่เข้าชมงาน โอเพ่นเฮ้าส์ 2019 ศิลปากรเปิดบ้าน ภายใต้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 76 ปี ณ พระราชวังสนามจันทร์ โดยวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 เป็นวันที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร”          ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร์ และคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ศิลปากร  ให้การต้อบรับท่านอธิการบดีและให้คำแนะนำนักเรียนด้วยตนเองกับนักเรียน ที่ให้ความสนใจหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจําการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้   คุณสมบัติที่สําคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามคําแนะนําการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓)  – สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  -เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 9 มกราคม ๒๕๔๓ ถึง ๓) ธันวาคม ๒๕๕๕) สําหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจําการ ต้องสังกัดกองทัพเรือ และจะปลดเป็นทหารกองหนุนใน

รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เดินหน้าจัดการเรียนการสอน intensive English program        ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี ผอ.รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน กล่าวว่า ทางโรงเรียนเปิดหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนพัฒนาวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารอย่างเข้มข้น โดยจัดการเรียนการสอนในวิชาภาศาสตร์อังกฤษด้วยครูต่างชาติเจ้าของภาษา เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเข้มข้น เปิดรับนักเรียน ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2563 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ 082-2453451 #สำนักข่าวการศึกษาไทย

พก.แถลงข่าว เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อคนพิการ Charity Walk and Run 2019 พก. โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จัดงานแถลงข่าว โครงการ “เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อคนพิการ : Charity Walk and Run 2019” เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562  ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK) ชั้น 5 โซน D ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 ตุลาคม 2563 ระเบียบการรับสมัคร 1. โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/326 2. โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/325 **สมัครเรียน https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f

อธิบดี พก. เปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน” วันนี้ (29 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อต้องการสร้างความตระหนักแก่สังคม ภายใต้หัวข้อ “Sign Language Rights for All” หรือ “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน” ซึ่งจัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นายคมสัน

สาธิต เกษตร กำแพงแสน เปิดโลกกิจกรรม รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียนระดับปฐมวัย ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ดร.ศศิธร ศรีพรหม ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ร่วมชมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กนักเรียนอย่างสนุกสนาน ในงานเปิดโลกกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ Project Approach ระดับปฐมวัย ของ รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา #สำนักข่าวการศึกษาไทย