Teacher

เมื่อเวลา 19.53 น. วันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลด้านการเบิกจ่าย ระดับดี พร้อมประกาศเจตจำนงส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของราชการด้านการเงินและการคลัง “สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิการบดี กล่าวในที่สุด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“สวนสุนันทา” ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงาน กศน. จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนและขับเคลื่อน ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ ทุกเวลา (Lifelong Learning Anywhere and Anytime) (14 มิถุนายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกล ระหว่างสำนักงาน กศน. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติรับเชิญในการเข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2546 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อมอบนโยบายให้กับกลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจในการคิด วางแผนพัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมและเป็นต้นแบบได้ และต้องการให้กลุ่ม มทร.ขับเคลื่อนต่อไปด้วยแนวทางที่เข้มแข็งของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.อว. กล่าวว่า ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ดี ควบคู่คุณธรรม สามารถทำให้บุคลากรและคนในสังคมมีความสุข เนื่องจากผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากการได้ทำงานและสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่ม มทร. นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ทำงานได้รวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจน อยากให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปด้วยแนวทางที่ชัดเจนของตนเอง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับเทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงมุ่งแต่เรื่องราวในอนาคตอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาหรือธำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ด้วยเช่นกัน

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท ช้างน้อย จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท Cannabis Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้กัญชาแห่งนี้ เพื่อวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นหลัก โดยจะเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถให้สาร CBD THC ที่เหมาะแก่การรักษาโรคแต่ละประเภท เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตกรให้มีความรู้ในการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมาย และมีรายได้ “บริษัทช้างน้อย และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้วางแบบแปลนการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ นำทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T ในภารกิจพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จ.นครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนายวีรศักดิ์ วงศ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมทร.ธัญบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ประจำปี 2564– 2568 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ทำหน้าที่พัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ นักวิจัยในฐานะคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ กับผลงานวิจัยเรื่อง กระดาษจากเปลือกถั่ว (Peanut shell Paper) บนเวทีระดับนานาชาติ ในงาน E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 (ONLINE) ณ เมือง Iasi Romania เมื่อวันที่