Teacher

ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมพัฒนากีฬา-การศึกษา หนุน Calories Credit Challenge   อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา และคณะ พร้อมหารือโครงการ Calories Credit Challenge                 รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา พร้อมด้วยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิสเนสแห่งประเทศไทย

คัมภีร์ลูกหนัง อ.หรั่ง “ดร.ชาญวิทย์” ถ่ายทอดวิชา ป.เอก ศิลปากร                   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.64 ที่ผ่านมา “อ.หรั่ง” ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ( สว ) สมาชิกวุฒิสภาไทย กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ลูกหนังเมืองไทย ให้เกียรติมาร่วมสอนวิชาสัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Seminar in New Paradigms in Recreation, Tourism and Sport

  มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ต.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ***คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ -ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา -ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563 จำนวน 14 ราย มอบโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 21 ราย อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

เช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท สแกนเมดิเฮิร์บ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านกัญชากัญชงแบบครบวงจร ทั้งด้านการปลูก สกัด และต่อยอดในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ นำทีมโดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล กรรมการผู้จัดการ และคณะ “ผลการดูงานและเจรจาความร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น ทางบริษัท สแกนเมดิเฮิร์บ จำกัด ชื่นชมในผลผลิตกัญชา และระบบการออกแบบ การจัดการบริหาร โรงปลูกกัญชาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์เป็นอย่างมาก พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านการวิจัย และการร่วมมือพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสารจากกัญชาและกัญชง รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ที่จะตามมาโดยลำดับต่อไป”

เมื่อเวลา 19.53 น. วันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลด้านการเบิกจ่าย ระดับดี พร้อมประกาศเจตจำนงส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของราชการด้านการเงินและการคลัง “สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายใน ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิการบดี กล่าวในที่สุด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“สวนสุนันทา” ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงาน กศน. จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนและขับเคลื่อน ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ ทุกเวลา (Lifelong Learning Anywhere and Anytime) (14 มิถุนายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกล ระหว่างสำนักงาน กศน. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.