Teacher

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) สมัยที่ 17 ประจำปี 2564– 2568 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ทำหน้าที่พัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ นักวิจัยในฐานะคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ กับผลงานวิจัยเรื่อง กระดาษจากเปลือกถั่ว (Peanut shell Paper) บนเวทีระดับนานาชาติ ในงาน E U R O I N V E N T 13th European Exhibition of Creativity and Innovation 2021 (ONLINE) ณ เมือง Iasi Romania เมื่อวันที่

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวการทำงานหลังได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายที่ต้องการประสานงานกับกลุ่มมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการที่ตนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการชุดนี้ จะรับหน้านี้เป็นผู้ประสานงานให้กับ 9 มทร.นำนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล ไปพัฒนาร่วมกัน ซึ่งเบื้องต้นนี้ตนมีแนวคิดที่จะประสานในเรื่องของงบประมาณให้เกิดการดำเนินการร่วมกันในกลุ่มของ 9 มทร. เช่น การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะจัดทำแผนเสนอต่อ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยจะรวบรวมคณะทำงาน เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆ ที่ 9 มทร.จะดำเนินงานร่วมกัน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ราย คือ นายชุมพล เที่ยงธรรมปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) นายอนันต์ เภตรา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคินปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) นางสาวปัทมาวรรณ ศักดิ์ภิรมย์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) นายขุนศรี ทองย้อย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช)

จบมาไม่ตรงสาย ก็เรียนต่อปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรีได้                รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงการเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญเอก ว่า สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี สามารถเปิดรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเรียนจบสาขาใด คณะใดมาก็ได้ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้ ขอแค่เพื่อน ๆ มี “ความสนใจและรัก” ในด้านนิเทศฯ  หากผู้ที่สนใจเรียน ต่อ ป.เอก นิเทศฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0871-331-400  หรือ 02-800-6800-5

9​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ได้​มีมติ​เอกฉันท์​เลือก​ ผศ.ดร.สมหมาย​ ผิวส​อาด​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​เป็น​ประธาน​คณะกรรมการ​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ (ทปอ.มทร.) ทั้งนี้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi www.rmutt.ac.th 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep www.rmutk.ac.th 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok www.rmutto.ac.th 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon www.rmutp.ac.th 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ธัชชา ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และประชุมความร่วมมือการพัฒนาอุดมศึกษา และการดำเนินการธัชชา ในโอกาสนี้ได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่มีความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย และร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาอุดมศึกษา ณ

“น้องหญิง”  สุธาสินี เสวตรบุตร นักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าโควตาลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ อธิการบดีสุดปลื้ม ยันให้การสนับสนุนเต็มที่ทั้งการเรียนและการลุยศึกกีฬาระดับโลก รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงความยินดีกับ “น้องหญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่สู้ศึกหวดลูกเด้งจนคว้าโควต้าโอลิมปิกส์เกมส์ 2020 หลังจากคว้าเอาชนะ XIAO Maria จากสเปน  4-1 เกม (13-11, 5-11, 11-9, 11-9, 11-8) ในรอบชิงชนะเลิศ Stage 2 รายการ World Singles Qualification Tournament