Teacher

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9 / 2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย อันประกอบด้วย 1.อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง อนุสาขาศิลปะการละคร 2.อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง 3.อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง 4.อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร

อธิการ ร่วมงาน เกษียณเกษม กสานติ์ถิ่น ศิลปากร         เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมคณะครู อาจารย์ มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง ที่มา : acting silpakorn university president chaicharn thavaravej

สอศ.ร่วมกับสถานประกอบการญี่ปุ่นสัมมนาทำฐานข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น วันนี้ (23 กันยายน 2562) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการพัฒนากำลังคน จะต้องคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมจะต้องมีแนวคิดเชิงวิศวกร และมีทักษะ วิชาชีพอย่างแท้จริง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่าผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนญี่ปุ่น เป็นนักลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ดังนั้น การพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการญี่ปุ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งฐานข้อมูลความต้องการกำลังคนจากพวกท่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคน ทั้งการพัฒนาในรูปแบบการอบรมระยะสั้น และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในสายอาชีพ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มีความร่วมมือกับ National

พก. โชว์ผลงาน “เก้าอี้ลังกระดาษ” รางวัลบริการภาครัฐ ใน “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” พร้อมขยายผลรางวัลนวัตกรรมต่อสาธารณชนและชุมชน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62  นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” พร้อมชมสาธิตวิธีทำและวิธีการใช้เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard chair) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้า บรรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางไปเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๙-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมฟอรัมวัฒนธรรมจีน – อาเซียน พร้อมทำความร่วมมือกับ Guangxi Normal University for Nationalities ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน โดยมีประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ นายสมชาย อัศวเศรณี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญนี้ ประกอบไปด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้แทนคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

19 กันยายน 2562 ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา ซึ่งเป็นชมรมของข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ และช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ป่วยติดเตียง เยี่ยมสมาชิกอาวุโสรวมถึงการช่วยเหลือในกรณีวิกฤติอื่น การทอดผ้าป่าสมทบทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถที่จะให้บริการที่ดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมกล่าวต้อนรับสมาชิก และกล่าวถึงกิจกรรมของชมรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในห้วงเวลาที่ผ่านมา อาทิ การไปเยี่ยมเพื่อนสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 80 – 90 ปีขึ้นไป ซึ่งสมาชิกเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ด้วยตนเอง ต้องอยู่ในบ้านที่พักอาศัยเท่านั้น การได้ไปเยี่ยมกันนี้จะช่วยให้ท่านเหล่านั้นมีกำลังใจที่ดีขึ้น และได้ฝากขอบคุณชมรมมาด้วยที่ยังนึกถึงกันอยู่เสมอ จากนั้น อ.กลาย กระจายวงศ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ในฐานะที่ปรึกษาได้กล่าวถึงแนวทางของการจัดดำเนินงานของชมรมที่รับช่วงต่อจากอาจารย์ประดับ นิลพังงา

ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา ร.ร.วัดหนองสองห้องฯ             ครูน้อง-จิราภรณ์ ภูอุดม ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนปูถัมถ์) ร่วมแสดงมุทิตาจิต ทำบุญ เลี้ยงพระ และเลี้ยงอาหารนักเรียน เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการสถาวร -คุณครูรุ่งนภา พัชรบำรุง ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ศิษย์เก่าท่านใด มีความประสงค์จะนำอาหาร มาร่วมทำบุญและเลี้ยงน้อง ๆ แจ้งความประสงค์ได้ที่คณะคุณครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย วิทยาลัยนานาชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท โลกแห่งการจัดการการบิน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และคุณสมชัย ปวรวิปุลยากร ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนามร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมวิชาการต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานด้านต่างๆ นั้นจะยึดหลักความเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมต่อไป ………………… www.ssru.ac.th อรวรรณ สุขมา