Teacher

สอศ.นำผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมยกระดับพัฒนาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี จัดเต็ม 5 ภาค  ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ จำนวน 152 คน จาก 87 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดขึ้น 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้

15 ก.ย.ศิลปากร รำลึก วันศิลป์ พีระศรี 127th Anniversary SILPA BHIRASRI               เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 ณ ม.ศิลปากร ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาการศิลปากร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธี            ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร . #วันศิลป์พีระศรี #สำนักข่าวการศึกษาไทย

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.  ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ……………………. ภาพ … ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ Narumon Srecharoen  สำนักทรัพย์สิน และรายได้

กองทัพบก (สวพ.ทบ.) ดูงานวิจัย ม.ศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะที่มาประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (สวพ.ทบ.) โดย พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ และคณะ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทและบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร การจัดการอบรมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศในอนาคตต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้างาน/ฝ่าย/ศูนย์ด้านการให้การปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการให้การปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จากสถาบัน อุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 37 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 17 แห่ง สถาบันอุดมศึกษในกำกับ จำนวน 12 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 8 แห่ง รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 39

  SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจกับ “การบินไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนักศึกษา เดินทางเข้ามอบน้ำดื่ม SRIPATUM USR Drinking Water ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 100 โหล โดยมี คุณณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด พร้อมด้วย คุณอังคณา นุชพุ่ม ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมารับมอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ทางภาคอีสาน ณ แผนกรับขนส่งสินค้าในประเทศ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2562โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม สาระในการประชุมในครั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 , การพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,และการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #พร้อมทั้งมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร