Teacher

23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2562 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน “EXECUTIVE OF THE YEAR 2019” โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน …………………

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้คณะวิทยาการจัดการมี รศ. 4 คน ผศ. 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37 คณะครุศาสตร์มี รศ. 4 คน ผศ. 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี รศ. 7 คน ผศ. 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.

อธิการม.ศิลปากร เป็นปลื้มหลังนักเรียนยังให้ความไว้วางใจแห่สมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบทะลักถึง ถึง 42,782 คน ชี้ “เภสัช” มีอัตราการแข่งขันสูงสุด รองลงมาคือคณะอักษรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ว่าการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากถึง 42,782 คน จากแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี จำนวน 7,055 คน มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ TCAS

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ในประเทศโปแลนด์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมพัฒนาวารสารวิชาการทางด้านการจัดการและการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและทันสมัย ในการเข้าเยี่ยมชมดำเนินไปได้เป็นอย่างดีด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น จาก Prof. Janusz Grabara ตำแหน่ง Editor in Chief Journal of Management Studies Prof. Dr.Sebastian Kot ตำแหน่ง Vice Editor

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง 81207 ชั้น 2 อาคาร 81 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม การสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเทคโนโลยีจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมของบุคคลและองค์กรทั้งหลายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

  อธิการบดี ศิลปากร เปิด “ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติในพิธีเปิด “Greenery Market @ Silpakorn” ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ พร้อมด้วย​ รศ.ดร.สมเดช​ รุ่งศรีสวัสดิ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวเปิดโครงการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล​ : Hybrid Warfare &​ Digi_Cyber War​ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อสร้างทัศนคติ​ ความรู้​ ความเข้าใจ​ และรู้เท่าทันในด้านการบริหารจัดการและสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในทุกมิติ​ ณ​ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์​ อาคาร​ ๔๓​ เมื่อ๑๕​ สิงหาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น. ▶️วรางคณา​ คงศีล​ รายงาน/ถ่ายภาพ www.ssru.ac.th  

“คุณหญิงกัลยา”ลงพื้นที่ดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ยกระดับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั้งระบบ วันนี้ (14 ส.ค.) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)มหาสารคาม และ ดูผลการดำเนินของนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ที่บ้านหนองบัวแปะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ อศ.กช. เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีระบบการตลาดที่ดี มีผู้เรียนตั้งแต่อายุ 17 ปี -72 ปี ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของตนที่ให้เปิด วษท.สำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เรียน วษท.ได้ และเป็นการสร้างเกษตรกรที่มีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีควรขยายโครงการฯต่อไป คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า ตนขอให้ วษท.นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ให้วิทยาลัยและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน