Teacher

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นี้ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดังนี้ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

          เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานฯ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต และบุคลากรจากหน่วยงานและคณะวิชาต่าง ๆ ร่วมในพิธี พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป ร่วมกล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีที่นั่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ เหลือจำนวนมากกว่า 2 แสนที่นั่ง โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนค่อนข้างน้อยนั้น นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ภาพรวมการรับทีแคสรอบ 1-5 ของ มทร.ธัญบุรี มีนักเรียนเลือกสมัครเรียนที่ มทร.ธัญบุรี เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน มีการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตรงความต้องการของตลาด รวมถึงยังเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์มีโอกาสฝึกสหกิจศึกษาหรือโครงการต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความฝันของนักศึกษาที่ต้องการไปหาความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งร่วมกับผู้ปกครอง “จากการติดตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียน พบว่าปีนี้เด็กจะเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง (Pure Science) ทั้งนี้เนื่องจากสายวิทยาศาสตร์ที่เป็น Pure

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้วสำหรับ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่ใหญ่ที่สุด       ในประเทศไทย! กับ EDUCA 2019 โดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   ซึ่งครั้งนี้กลับภายใต้แนวคิด The Power of Learning Community ขอเชิญชวนครูทุกคนมาร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างการศึกษาไทยที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ โดย EDUCA 2019จะจัดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย….. กิจกรรมในงาน การประชุมนานาชาติ เปิดเวทีเทรนด์การศึกษาโลกผ่านวิทยากรด้านการศึกษาชั้นนำจากนานาประเทศ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รวมกลุ่มผู้บริหารมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนากลุ่มย่อยกว่า 170 หัวข้อที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นประเด็นที่ครูต้องรู้ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา และร่วมสนุกกับกิจกรรมส่วนกลางภายในงาน   รายละเอียดการลงทะเบียน การลงทะเบียนมีหลากหลายแพ็คเกจให้เลือกตามความต้องการ ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ 300 บาท สูงสุดอยู่ที่ 1,500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 ………………………………….. ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 วิธีการสมัคร สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร 3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี