Teacher

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดยนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และ CFO พร้อมคณะคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์, นายดนัย ภูมิวัฒน์ SVP, นายพิพัฒน์ โลราช SVP, นายจตุพร ชูตาภา SVP,และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งเป้าหมายยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางทุกระดับงาน ด้านวิชาการและวิชาชีพโดยผ่านโครงการระยะแรก 4 เรื่อง

มทร.ธัญบุรี สพม.ปทุมธานี และ อบจ.ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปท.) โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และ องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีที่บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด ได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชากับมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คาดหวังว่าในระยะ 6 เดือนต่อจากนี้มหาวิทยาลัยและบริษัทจะได้เดินหน้าโครงการอย่างเป็นรูปธรรม การจับมือกับภาคเอกชนครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการในหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยต่อยอดการวิจัยกัญชาให้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี โดยได้เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2564 โดยได้เข้าพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย นับเป็นรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตของบุคคล ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น

“ปัญหาเรื่องที่ดินในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน  เป็นจุดกำเนิดของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสังคมในเชิงระบบ  ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ก็ยากที่จะลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม   ด้านอื่นๆ ของประเทศได้” รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2564 เผยถึงความสำคัญขององค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดินและการวางแผนจัดการเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่อาจารย์มุ่งมั่นศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รศ.ดร.อภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ที่ดินหมายถึงที่ตั้งและพื้นที่ในการสร้างความมั่งคั่งและความสุขพื้นฐานของคนในสังคม   ทุกวันนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของที่ดินไม่จำกัดแค่ที่ดินในเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงที่ดินที่อยู่บนโลกเสมือนคือตำแหน่งที่ตั้งและพื้นที่บนโลกดิจิทัลด้วย  คนที่มีโอกาสมากก็จะจับจองที่ตั้งทบนโลกเสมือนหรือโลกดิจิทัลได้มากกว่า การใช้ชีวิตบนโลกเสมือนจะมีแพลตฟอร์มที่มีคนจับจองอยู่มาก จนเริ่มมีการผูกขาดบนโลกเสมือนมากยิ่งขึ้น ยิ่งมีการครอบครองพื้นที่ในโลกดิจิทัลได้มากเท่าไหร่ก็จะสร้างความมั่งคั่งได้เท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยพยายามมองไปถึงที่ตั้งในโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นในอนาคต ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “คนเมือง 4.0”  รศ.ดร.อภิวัฒน์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ “คนไทย 4.0” โดยใช้หลักคิดและวิธีการมองภาพอนาคตความเป็นไปได้ของการใช้ชีวิตของคนเมืองในอีก 10-20 ปีข้างหน้าว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง และทางเลือกไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อนำมาวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่เรื่องของการเกิด

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อีกตำแหน่งหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่

สวนสุนันทาประชุมบุคลากรมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ อธิการบดีย้ำ “เราจะเดินหน้าข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกันเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและความเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม” วันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ อธิการบดีกล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงมากในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งเดินหน้าข้ามผ่านวิกฤตอย่างเต็มกำลัง จึงต้องมีการปรับและเปลี่ยน เพื่อผลแห่งชื่อเสียงและความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในอนาคต ขอให้บุคลากรทุกคนร่วมมือ ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญาตามศักยภาพของทุกคนที่มีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำพาให้สวนสุนันทายืนหยัดความเป็นที่ 1 ของประเทศและไต่อันดับขึ้นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสูงสุด ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” และความยั่งยืนขององค์กร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ในโอกาสอันสำคัญนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ซึ่งพรั่งพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาฯ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน พิธีการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง