Teacher

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อีกตำแหน่งหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่

สวนสุนันทาประชุมบุคลากรมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ อธิการบดีย้ำ “เราจะเดินหน้าข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกันเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและความเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม” วันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ อธิการบดีกล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงมากในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งเดินหน้าข้ามผ่านวิกฤตอย่างเต็มกำลัง จึงต้องมีการปรับและเปลี่ยน เพื่อผลแห่งชื่อเสียงและความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในอนาคต ขอให้บุคลากรทุกคนร่วมมือ ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญาตามศักยภาพของทุกคนที่มีอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำพาให้สวนสุนันทายืนหยัดความเป็นที่ 1 ของประเทศและไต่อันดับขึ้นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสูงสุด ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” และความยั่งยืนขององค์กร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ในโอกาสอันสำคัญนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ซึ่งพรั่งพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาฯ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน พิธีการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในงานเพื่อนพึ่ง (ภา) ๒๕๖๓ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในฐานะผู้มีอุปการะคุณและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ On 8 December 2020 Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, the Princess Rajasarinisiribajra, visited Queen Sirikit Park, Bangkok,

  “อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรีย” ผลงานวิจัยของ ผศ.น.สพ.ดร.   ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.สพ.ญ.ศริยา           อัศวกาญจน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.ดร.อลงกรณ์  พิมพ์พิณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “The 14th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2020) ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารเพิ่มเติมหลายตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายนามดังนี้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์อนันตชัย เอกะ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดี – ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์

  มรภ.สวนสุนันทาเเต่งตั้ง รักษาราชการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เเต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร ดำรงตำเเหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป #SSRU #SSRUNAKHONPATHOM #ssru #ssrunkpt #สวนสุนันทา #วิทยาเขตนครปฐม #ศูนย์นครปฐม #สวนนันนครปฐม www.nkpt.ssru.ac.th www.ssru.ac.th