U-HIT

งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นที่เขาหนีซาน เมืองชวีฟู่ มณฑลซานตง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื๊อเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 1,600 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านอารยธรรมร่วมกัน ตลอดจนร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับอารยธรรมระดับโลก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคในอนาคต อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนหนีซานในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ภูมิปัญญา

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะ เข้าร่วมการเดินทาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล (มทร.) จำนวน 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ สภา มทร.ธัญบุรี ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 14 ราย ได้แก่ (1) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร. หรือเจ้าคุณประสาร

ในวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์“ ภายในงานมีการจัดการแสดงทั้งการร้อง การเต้นรำ การเล่นดนตรีมากว่า 20 ชุด โดยเหล่าบรรดานักศึกษา/นักวิชาการจากสมาคมนักศึกษาและนักวิชาการจีนในประเทศไทย (CSSAT) ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มา “วันไหว้พระจันทร์” เริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถัง เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเพียงแค่เทศกาลพื้นบ้าน กระทั่งสมัยราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ.1503-1822) จึงเริ่มขยับขยายเป็นเทศกาลของรัฐ มีการเฉลิมฉลองกันทั้งคืน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2492 รัฐบาลพรรคคอมนิวนิสต์ กำหนดวันหยุดราชการใหม่ ให้มีเพียง “ตรุษจีน” เท่านั้นที่เป็นวันหยุดราชการ ในปีถัดมารัฐบาลออกประกาศเรื่อง “วันหยุดเทศกาลและวันหยุดราชการ”

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Thai-German TVET Conference 2023” พัฒนาอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ c เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ กรุงเทพ ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อยอดและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับ มทร.ธัญบุรี ยังมีนโยบายการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ การส่งเสริมความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในระดับมาตรฐานสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาประกอบด้วย นายวรปรัชญ์ กีรติวิทยาภรณ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น)คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายชัยวัฒน์ จรูญรัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายโชคชัย ผาสุข สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ นายวัชราวุฒิ แตงรอด สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายพิพัฒนะพงษ์ ธีรากิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับทุนการศึกษา GRAND HYATT ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พ.ย. 2566 แต่ก่อนที่จะสมัคร ต้องมาดูกันให้เห็นจะจะว่า “มทร.กรุงเทพ” อยู่ที่ไหน มีกี่แห่ง มีวิทยาเขตอื่นอีกมั้ย?? สภาพแวดล้อมเป็นยังไง น่าเรียนน่าอยู่มั้ยน้ออออ… ที่สำคัญอยากเรียนสาขาที่มันได้ฝึกจริง ทำจริง จบมาแล้วไม่ตกงาน รายได้ดี มีอนาคตสดใส แบบนี้มีอ๊ะป่าว…??? เรื่องแบบนี้ใครร่ำลือก็อย่าไปเชื่อ ถ้าไม่ได้ยินจากปากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง งานนี้ “รองฯอ๊อด – ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง” รองอธิการบดี เลยสวมวิญญาณไกด์ระดับชาติ พาทัวร์แห่งแรก “เทคนิคกรุงเทพ” เป็นประเดิม พร้อมการันตี…

 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว…..  เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม” อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย…  ห้องเรียน “กรุงเทพฯ”  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี)  สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) ห้องเรียน “นครปฐม”  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนกับเรา…ได้อะไร ???  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน  รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้