U-HIT

เปิดตัวแล้ว! Line OA @ssrudelivery แอดไลน์ สั่งเลย อาหารต้นตำรับชาววัง ส่งความอร่อยถึงบ้าน โดยสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใครอยากรับประทานอาหารชาววัง ไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป เพราะล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัวแพลตฟอร์ม Line OA ภายใต้ชื่อ @ssrudelivery ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มต้นตำรับวังสวนสุนันทา ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า                                        

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รหัสสาขาวิชา 7343  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) จำนวนรับ 96 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 คุณสมบัติ -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จบปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร -เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ -เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง -มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม -อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ -นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยมีสถานที่ฝึกงานรองรับ -มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดูแลหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า “หลายบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกประเภทซองบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุผสมหลายอย่าง หรือ Multi-materials ทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาสภาพของสินค้าภายในให้มีคุณภาพ เช่น ตัวอย่างของซองกาแฟนั้นต้องเป็น แบร์ริเออร์ (Barrier) ที่ดีมาก ๆ คือ ต้องป้องกันไม่ให้ทั้งน้ำและอากาศเข้า เพราะจะทำให้กลิ่นกาแฟเพี้ยนไปจากเดิม จึงต้องทำการเคลือบด้วยโลหะ เช่น อะลูมิเนียม สลับกันหลายชั้น ดังเช่นซองมันฝรั่งทอดที่เราเห็นผิวด้านในเป็นสีเงินแวววาว ซึ่งก็จะช่วยเก็บความกรอบให้มันฝรั่งทอดมีชีวิตอยู่บนชั้นวางสินค้าได้ยาวนานมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาหลักในเรื่องของการจำกัดขยะซองบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการทุกรายก็หาทางแก้ปัญหาการนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ไม่ได้ โรงงานรับซื้อขยะก็ไม่รับซื้อ เนื่องจากหาทางที่จะไปต่อไม่ได้ จึงต้องทำการฝังกลบหรือเผาทิ้ง ซึ่งก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและพลังงานมหาศาล ทำให้มีบางบริษัทได้ทำการคิดค้นพลาสติกชนิดที่กันน้ำและอากาศซึมผ่านได้โดยไม่ต้องใช้โลหะเคลือบ (Mono-material) เพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และเป็นเทคโนโลยีที่ยังเหมาะกับบริษัทฯ รายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยง่าย

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนกับสถานการณ์ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มทร.ธัญบุรี รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนายกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย การอบรม การฝึกงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านอุตสาหกรรมบริการ วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1 Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 – สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ – กําลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัคร – ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ – สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ – บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ – อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB และ Portfolio ไฟล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 ที่นั่ง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ 357 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 321 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 240 คน คณะวิทยาการจัดการ 544 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

สวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ www.ssru.ac.th