U-HIT

ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย    ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี  2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,115 แห่ง ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ โดยคะแนนรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติด Top 4 SDG  ในปีนี้ ได้แก่ SDG 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)  SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) และ SDG 17

  “สวนสุนันทา” พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลอีกขั้น หลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานจาก QS Stars  ซึ่งประกาศผลล่าสุด 2021 อยู่ในระดับ 3 ดาว ยืนยันถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก QS Stars ประจำปี 2564 ในระดับ 3 ดาว ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2021 ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม 2021 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2024 ได้รับการประเมินภาพรวม ทั้งหมด 8

แวดวงการศึกษาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกย่อแคบลงมาอยู่แค่ปลายนิ้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งต้องเปิดข้อมูลกันอย่างหมดเปลือก เพื่อให้ผู้ที่สนใจ “เลือก” ทั้งการเข้ามาเรียนต่อ หรือผู้จ้างงานที่ต้องการมืออาชีพไปร่วมงาน ปัจจุบัน การจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ  การจัดเรียงอันดับ (ranking) ยกตัวอย่างของ Times Higher Education Supplement จะนำความเห็นจากตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น แล้วนำมาเป็นเครื่องมือในการให้คะแนนก่อนทำการจัดอันดับ หรือของสถาบัน Webometrics Ranking ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต หรือวัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) โดยจะนำคะแนนมาจากตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ แล้วนำมารวมเพื่อจัดอันดับเช่นเดียวกัน แบบการจัดอันดับ (rating) จะเป็นแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของสัญญลักษณ์มาจัดระดับ  เช่นของ QS stars ratings ซึ่งรับประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีตัวชี้วัดนำมาจัด

“มหิดล” ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ ด้าน”ราชมงคลอีสาน” ก้าวยืนที่ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ปีนี้ “ม.เทคโนโลยีมหานคร” ขึ้นครองอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021 ในส่วนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2021 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์https://www.scimagoir.com/ โดยปีนี้มีเพียง 27 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR

“สุดเฉียบนวัตกรรมศิลป์ภาพปริศนาธรรมสามมิติร่วมกับเทคโนโลยี AR แสดงภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์ ด้วยการเคลื่อนไหว ของแสง สี เสียง เป็นแห่งเดียวของโลก” ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  ณ ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ บริเวณฐานพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมพร เผยว่า ตามที่ได้สร้างผลงานภาพปริศนาธรรม 3 มิติ รอบปัญญา จำนวน 26 ภาพ สอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ โดยการเสนอแนะจากพระปัญญานันทมุนี ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามได้ติดตั้งผลงานบริเวณฐานพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในธรรมจึงพัฒนานวัตกรรมศิลป์ภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมสามมิติรอบศรัทธา อีกจำนวน 34 ภาพ เพื่อให้เกิดนวัตศิลป์แนวใหม่พร้อมระบบ AR

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ปลื้มผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงมาเอาใจใส่ดูแลนักศึกษารวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิด ล่าสุดติดเครื่องปรับอากาศห้องคณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์ในการทำงานดูแลนักศึกษาหอพักต่อไป นายชนสรณ์ สมหวัง ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เผยว่า คณะกรรมการฯขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสนามจันทร์ ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.วิชิต อิ่มอารมย์  ท่าน ผศ.ศุภวัฒน์​ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา​ วังท่าพระ​และรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รวมทั้งท่านผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ติดเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก โดยหลังจากมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดระเบียบห้องใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้มีการทำบุญที่ห้องคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ทับแก้ว 3 เพื่อเป็นสิริมงคล

  มทร.ธัญบุรี ผงาดขึ้นมาครอง 4 ดาวจาก “QS Star Rating” ในปี 2021 พร้อมคว้า 5 ดาวและ 4 ดาว จาก 6 ด้าน “อธิการสมหมาย” ย้ำ เดินหน้าพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยและวงการศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับข่าวดีจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ QS stars ratings systemโดยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 4 ดาว (OVERALL) ในปี 2021 นี้ ซึ่งคะแนนรวมมาจาก มทร.ธัญบุรี

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 22 สาขา โดยมี 2 สาขาวิชาที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก ได้แก่ Petroleum Engineering และ Social Policy & Administration นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาที่ติด Top 150 ของโลก 3 สาขา ได้แก่ Architecture / Built Environment, Geography