U-HIT

เสร็จสิ้นไปสำหรับโครงการกิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย “กาย”นายกันตเมศฐิ รวินันท์โกสิน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นทูตกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายชาย และ “เจ้าหญิง”นางสาวมุจลินท์ ศรีแก้ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเลือกเป็นทูตกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายหญิง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทูตกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายชาย ได้แก่ นายณัฐดนย์ กิติเจริญทรัพย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทูตกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ แดงสวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทูตกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายชาย ได้แก่ นายตรัย เมฆคะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทูตกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายหญิง  ได้แก่ นางสาวเพชรรุ่งทิวา ปะชุมรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  18 – 31 สิงหาคม 2566  จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ  คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต            รหัส สาขาวิชา จำนวนรับ 1108 สังคมศึกษา 48 1109 ภาษาไทย 48 1110 ภาษาอังกฤษ

CALL FOR PAPERS สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับบทความสำหรับ PULSE วารสารด้านดนตรีที่เผยแพร่ทุกแง่มุมด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบัน เรายินดีเปิดรับบทความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบัน และการปฏิบัติแบบสหศาสตร์ที่รวมความเกี่ยวเนื่องกับสื่อเสียง Pulse เผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในแขนงต่าง ๆ โดยไม่ได้จำกัดแต่เพียง การแสดงและการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ การศึกษาแบบสหศาสตร์ การเรียนและการสอน ดนตรีและสังคม วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ กำหนดส่งบทความ 28 สิงหาคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางการเขียนบทความ: www.pulse.pgvim.ac.th We are looking for submissions for PULSE, an open music journal exploring all aspects of

ผลงาน “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป” คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำผลงานวิจัย “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 แข่งขันทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ นวัตกรรม และการเรียนการสอน มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ และแข่งขันกว่า 27 รายการ ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากสถาบันเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมทร. ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ

วิทยาลัยทองสุข เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น วิทยาลัยทองสุข เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กพยช. รับรอง และได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรม) รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มอบรม 2,3,9,10,16 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่าย 6,900-. บาท ชำระโดย ชื่อบัญชี วิทยาลัยทองสุข ธนาคารกรุงไทย 0310545706 https://forms.gle/woVgpWovZttY83nK9 **คุณสมบัติผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.นันทพร รัตตานนท์ 0909233011

วันที่ 30 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช​ เกิดวิชัย​ นายกสภา​มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ร่วมพิธีปิด การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศ โดยมีท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมและกล่าวให้โอวาท ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . .

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและ นักศึกษาสถาบันฯ .