U-HIT

สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง% เรียนกับเรา…ได้อะไร ??? ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ Upskill Reskill สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 67 คลิกเลย >> https://forms.gle/4DmE9ZiokonyoiNHA #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics www.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 061-6246566 (ดร.อนัญญา

   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป … คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2559/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1736/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น

สวนสุนันทาจัดกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” บรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เคื่องดื่มของนักศึกษา และการแสดงดนตรี จากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งงาน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการประกวด ได้แก่ การประกวดกระทงประเภท ความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่  1 ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” ในภาคเช้าโดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬาในภาคบ่าย จำนวน 14 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งมอบกระทงฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปจัดวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นความละเอียดอ่อนของงานฝีมือคนไทย โดยเฉพาะจากกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อเสียงในทุกด้าน ณ ห้องโถง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจากที่ผู้บริหารจาก บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  นำกระทงไปวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับผู้โดยสาร ปรากฏว่ามีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจและเข้ามาชื่นชม พร้อมขอถ่ายรูปและซักถามข้อมูลประเพณีการลอยกระทงของไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือกันเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยให้คงอยู่และแพร่กระจายออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย .

มทร.ธัญบุรี จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัว “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจฯ” และเปิดรับสมัครทุนอุดหนุน หวังดันเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมเปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาด พร้อมทั้งเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านกลไกโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด โดยในงานมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และแนะนำบทบาทและแพลตฟอร์มการส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีการปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน และ ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมพัฒนาและมอบโอกาสสู่สังคม (CSR) ภายใต้วิสัยทัศน์ ” มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม “ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการ ที่เรียนรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมครั้งนี้ทางนักศึกษาได้เชิญชวนไปยังองค์การภาคธุรกิจ ประกอบด้วยร้านค้า ห้างหุ้นส่วน และบริษัท ต่างๆ ที่สนใจให้ร่วมทำกิจกรรม CSR ให้ทุนและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่น้อง ๆ โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ซึ่งยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ในการทำกิจกรรม

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รับตรง รอบ Portfolio   เปิดรับ 7 สาขาวิชา  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2. สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 3. สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง 4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5. สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  สมัครคลิกเลย : https://forms.gle/Vx67PmqMBFwaUz7SA เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจโลจิสติกส์ มีใบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนจบ มีงานรองรับโดยองค์กรชั้นนำของเครือข่ายวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ใบปริญญาพร้อม CERTIFICATE อีกเพียบ • Contact Us Tel » 063-878-8208