U-HIT

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด #หลักสูตรปริญญาเอก #นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation in Human Capital) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ใช้เวลาเรียน 4 ภาคการศึกษาในรูปแบบ block course เรียนวันอาทิตย์วันเดียว หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดย – มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ – บูรณาการความรู้ระหว่างการจัดการทุนมนุษย์กับนวัตกรรมการจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมและใช้ในการทำงานได้จริง ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละวิชาชีพในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบการรับสมัคร OPENING ROUND รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 1 รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2 รอบ QUOTA รอบ DIRECT ADMISSION รอบรับตรงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร #หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High

MBA CLS SSRU เรียนรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ #Upskill ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เพิ่ม Connection กับหลักสูตรแห่งอนาคต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Master of Business Administration Logistics and Supply Chain Management เรียนฉพาะวันอาทิตย์ จบปริญญาตรีอะไรมาก็เรียนได้ ไม่จำกัด เรียนแบบ Online, Onsite, On demand เรียนเพียง 5 เทอม หรือ 1.5 ปี ——————————————— ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel.|087-166-6053 (ผศ.ดร.วิศวะ)

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 “บัวสวรรค์รุ่นที่ 49” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ร่วมก้าวใหม่ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ร่วมกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิต โดยเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณถนนสุคันธารามจนถึงสำนักงานเขตดุสิต โดยมี นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว . ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่วงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชมคอนเสิร์ต PGVIM Chorale Harmonique Light of the Dark Hours ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Choir master/Conductor: Puntwitt Asawadejmetakul ขับร้องโดย: วงขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM Choir: Chorale Harmonique) #ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสำรองที่นั่งด้านหน้าได้เลยจ้า!!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8594-7 ต่อ 1130 Princess

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดนตรีหรือเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดี (คะแนน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบฐานคะแนนเต็ม 4.00) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีในระดับสูง เช่น เคยได้รับ รางวัลการประกวด แข่งขัน หรือจัดแสดงผลงานในระดับชาติ นานาชาติ ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมทั้งหัวข้อการศึกษาที่สนใจ (Topic Statement) เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย 1.2 มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบแล้วไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 21

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ PGVIM Direct Admission แล้ว เปิดรับวันนี้ถึง 26 มิ.ย.นี้เท่านั้น หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต TCAS66 รอบ Direct สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pgvim.ac.th/admission/information_Directpgvim.php หรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104 … Princess Galyani Vadhana Institute of Music Bachelor of Music Program New Student Admission – PGVIM Direct Admission