U-HIT

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรสาขาที่เปิดรับของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) B.B.A. Digital International Business บธ.บ. สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ – Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ – Major : Digital Business

สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel : 087-1514581 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล  Tel : 063-1713427 คุณอร

คณะกรรมการศูนย์โควิด-19 จุฬาฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในระหว่างการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้เกณฑ์การฉีดวัคซีนเป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการชั่วคราวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ต้องเข้าใจว่ามีงานบางประเภท เช่น งานด้านวิจัยในห้องแล็ปที่จำเป็นต้องมีบุคลากรหรือนิสิต เข้ามาดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหาย โชคดีที่ก่อนหน้านี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเน้นให้บริการฉีดวัคซีนแก่สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตปทุมวัน สาทร บางรัก และกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะเป็นหลัก นับจนถึงวันนี้ได้ให้บริการมาแล้วมากกว่า 100 องค์กร ในจำนวนนี้รวมถึงบุคลากรของจุฬาฯ และนิสิตบางส่วนด้วย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน และนิสิตที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำแล็ป หรือสอบจบในพื้นที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     จึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 2 หรือ AstraZeneca เข็มแรกเกิน 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดก่อนเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม

ใครอยากเป็นหมอฟัน ยังมีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริง  คณะ “ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี” โดยอธิการ “บังอร” สั่งขยายเวลาเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้จนถึง 30 กรกฎาคม 64 นี้ ยันพร้อมทุกด้านทั้งทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับยุคทันตกรรมดิจิตอล (Digital Dentistry) เต็มรูปแบบ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY (BTU) กล่าวว่า ทันตแพทย์ หรือ หมอฟัน จัดเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการรักษาทางทันตกรรมตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระดับการศึกษาของประชาชน ของแต่ละประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการผลิตทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอในการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาขอรับการรักษา ​“สุขภาพช่องปากมีผลต่อคุณภาพชีวิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท บูทรูม จำกัด (ARI) โดย นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือและพัฒนางานด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมีการเรียนรู้ ปฏิบัติจริง โดยนำความรู้

“สวนสุนันทา” เปิดช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสอบถามของทุกคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งทุกหน่วยงานสำหรับผู้มาใช้บริการทุกคน คุมเข้มผู้เข้ามาใช้บริการต้องฉีดวัคซีนแล้ว หรือมีผลตรวจเป็นลบเท่านั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 (covid-19) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากว่า คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 นี้เป็นอย่างดี จึงมีการสั่งการให้ควบคุม ดูแลและป้องกันอย่างเข้มงวดระดับสูงสุด โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ปัจจุบันได้ปรับเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ รวมทั้งการจัดการฉีดวัคซีนให้กับคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวอีกว่า นอกจากการดูแลและป้องกันดังกล่าวแล้วนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของทุกฝ่าย ตนเองจึงมีนโยบายให้ผู้ที่เข้ามารับบริการในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าผลการตรวจเชื้อหาไวรัส covid-19 เป็นลบ “นอกจากนั้นแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ และมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษามอบให้ 4 ประเภท ประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้ 1. ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า • มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะ / วิทยาลัย คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี • ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กยศ. / กรอ. 2. ทุนเพชรบัวสวรรค์ ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภท ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับสมัครด่วน 10 คนสุดท้าย ห้ามพลาด หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เหมาะสำหรับคนทำงาน เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้ จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy #Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน