U-HIT

สมาคมโรคเบาหวานฯ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 2566 ชูแคมเปญ “รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” เลี่ยงเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. กรมควบคุมโรค สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน กลุ่มเพื่อนเบาหวาน และภาคีภาคเอกชน โดยถือเอาวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์การสร้างความรับรู้ (diabetes awareness) ในปีนี้มีการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 2566” ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ ประธานจัดงานวันเบาหวานโลก

สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่ 1 โดยมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” มีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา ร่วมเสวนาเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทยอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญของการเสวนา กับแนวคิด BCG MODELบริบทไทย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย พบว่า การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการกีฬาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องคำนึงถึง สังคม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ดร.พิมอร แก้วแดง นางสาวอนัญญา กี่เอียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวพิณี อมตเสถียร นายอนันต์ รัตนมั่นคง ดร. ณัฐวุฒิ ครุฑไทย นายกำพล พันธุ์วิเศษณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก นายพรเทพ ปู่ประเสริฐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายธวัช จินาพันธ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นายสุวิศิษฏ์ อินพาเพียร นายกานต์ กาฬภักดี นายวุฒิพันธ์ แย้มสัตย์ธรรม ณ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยชุดโครงการวิจัย  “การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” จัดมหกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา ภายใต้แผนงานวิจัย“การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา”     ณ   โรงแรมหาดแก้วรีสอทร์   โดยมี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และปาฐกถา “นวัตกรรมการศึกษาสู่การยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ” โดย ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาหรือผู้แทน มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมเลขารักษ์พัฒนา คว้ารางวัล Best of the Best ประเภท ใช้ดี ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากเปลือกส้มโอ กลุ่มแม่บ้านแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จากทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 345 ทีม 1,672 กลุ่มชุมชน 67 มหาวิทยาลัย โดยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยอีก 66 แห่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาในการนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน และเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

                  โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (Global Education Holdings หรือ GEDU) กลุ่มธุรกิจการศึกษาในสหราชอาณาจักร ได้เข้าซื้อมหาวิทยาลัยชิลเลอร์ อินเตอร์เนชันแนล (Schiller International University) ของสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยชิลเลอร์เป็นมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งแรกที่มีวิทยาเขตหลายแห่งในยุโรป การเข้าซื้อมหาวิทยาลัยชิลเลอร์ อินเตอร์เนชันแนล ครั้งนี้จะเข้ามาขยับขยายธุรกิจของโกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ ในตลาดสหรัฐ และเสริมแกร่งการดำเนินงานในระดับสากล ดร. วิชวาจีต รานา (Vishwajeet Rana) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ มทร.ธัญบุรีว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 จึงได้ออกประกาศสรรหาอธิการบดี ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือการเสนอชื่อบุคคลผ่านส่วนราชการหรือสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี หรือเข้าดูรายละเอียด www.rmutt.ac.th

รอบสุดท้าย สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม” อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย.. ห้องเรียน “กรุงเทพฯ” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี) สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) ห้องเรียน “นครปฐม” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนกับเรา…ได้อะไร ??? เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้