รับจำกัดเพียง 96 ที่นั่ง! การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio เกรด 2.00 ขึ้นไป ก้าวสู่อนาคตกันได้เลย
19/10/2021

รับจำกัดเพียง 96 ที่นั่ง! การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio เกรด 2.00 ขึ้นไป ก้าวสู่อนาคตกันได้เลย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรปริญญาตรี
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

รหัสสาขาวิชา 7343  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) จำนวนรับ 96 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00

คุณสมบัติ
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-จบปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จุดเด่นของหลักสูตร
-เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
-เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง
-มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม
-อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยมีสถานที่ฝึกงานรองรับ
-มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

อาชีพหลังเรียนจบ
-Logistics and Supply Chain officer เจ้าหน้าที่ Logistics และ Supply Chain
-Ground Handling Agent ตัวแทนการจัดการภาคพื้นดิน
-Certify Cargo Clearance Agent พิธีการขนส่งสินค้า
-IATA Certify Agent ตัวแทนรับรอง IATA
-Customs Office สํานักงานศุลกากร
-Airline Warehouse Agent ตัวแทนคลังสินค้าสายการบิน
-Import/Export Entrepreneur ผู้ประกอบการนําเข้า / ส่งออก

การเปิดรับ รอบที่ 1 Portfolio ทุกสาขาวิชารวม 520 คน

หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา 7343  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) จำนวนรับ 96 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7351 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ จำนวนรับ 32 คน    GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00
รหัสสาขาวิชา  7360 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จำนวนรับ 40 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป  ≥ 2.00

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 520 คน

หลักฐานและคุณสมบัติในการสมัคร

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์Online

**ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail :pr.cls@ssru.ac.th**

กำหนดการสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ
FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ig : cls.ssru
Tiktok : @cls.ssru
โทร : 063-878-8208
www.ssru.ac.th

…………….

แนะนำหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

ที่กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เหมาะสำหรับคนทำงาน
เรียนจบได้จากที่บ้าน
สะดวกลดการเดินทาง
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
เทียบโอนหน่วยกิตได้
 จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

#ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics