11 นักศึกษาด้านโรงแรม คหกรรม อาหารและโภชนาการ รับโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เยอรมัน
29/05/2023

11 นักศึกษาด้านโรงแรม คหกรรม อาหารและโภชนาการ รับโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เยอรมัน

สอศ. จัดส่งนักศึกษาด้านโรงแรม คหกรรม อาหารและโภชนาการจำนวน 11 คน ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เยอรมัน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และมีสมรรถนะสูง
นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสื่อดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ          การอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสาขาวิชาธุรกิจบริการ การโรงแรม คหกรรม และอาหารและโภชนาการ ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 คน ได้แก่ 1. นางสาววนิลดา  พบพิมาย นักศึกษาสาขาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 2.นางสาวเกตน์นิภา  ชัยชนะ สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) ภูเก็ต 3.นายฟาร์บิโอ  เปรซุตโต สาขาอาหารและโภชนาการ วอศ.ภูเก็ต 4.นายหัสสกรณ์  หิรัญพรฐานนท์ สาขาการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 5.นางสาวอัญรินทร์  วชิรสกุลอนันต์ สาขาอาหารและโภชนการ  วอศ.นครราชสีมา  6. นายวรพล  จงเสริมกลาง สาขาการโรงแรม  วอศ.พระนครศรีอยุธยา 7. นางสาวคัชรินทร์  ประเสริฐดี สาขาการโรงแรม วอศ.สุรินทร์ 8. นางสาวธณิสตา  นกพรมพะเนา สาขาการโรงแรม         วอศ.นครราชสีมา 9. นายอมีรุดดีน  อนุรักษ์  สาขาอาหารและโภชนาการ วอศ. พระนครศรีอยุธยา  10. นายวิทวัส  วิลานนท์  สาขาอาหารและโภชนาการ วอศ.เชียงใหม่  11.นางสาวมนัสชนก  นันติ สาขา  การโรงแรม วอศ.เชียงราย ซึ่งภายหลังจากการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสื่อดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมในวันนี้แล้ว นักศึกษาจะได้เดินทางไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถ การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต