กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แจกทุนตั้งแต่ประถมฯ ถึง ป.เอก หมดเขต 30 พ.ย.64
05/10/2021

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แจกทุนตั้งแต่ประถมฯ ถึง ป.เอก หมดเขต 30 พ.ย.64

นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ขอทุนเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ ถึง ปริญญาเอก ถึง 30 พ.ย.64
            กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ยื่นขอได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, ปริญญาโท , ปริญญาเอก
               ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา ทั้งสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน
          กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอทุนทุนการศึกษาได้ที่ www.nsdf.or.th
แบบคำขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบคำขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปัทมา (พนักงานกองทุน), คุณปรมาภรณ์ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ) โทร./โทรสาร 0 21867545, 0 2186 7598 , 0 21867540 E-mail: Sportfund@hotmail.com
ที่มา : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
#https://u-hit.net/