Blog

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า 14,000 แห่ง ประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย กลางปี 2022 ประจำเดือนกรกฎาคม 2022 “Unirank” Top Universities in Thailand  2022 Thai University Ranking โดยในปี 2022 นี้มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank  ผลการจัดอันดับปรากฏว่า อันดับเดือนกรกฎาคม 2022 มหาวิทยาลัยมหิดล ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ

📣📣 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา 📣📣 👉 ” รับสมัคร DEK 66″ (รับตรง รอบที่ 1) 👈 🔹 ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 🔹 กับ 7 สาขาวิชา 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 🔶 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 🔶 แขนงวิชาการจัดการ การขนส่ง 🔶 แขนงวิชาการจัดการ การขนส่งสินค้าทางอากาศ 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ 🔶 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป – ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป -ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น – เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนร้องเพลงให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา .

ม.หอการค้าไทย เปิดตัว เชฟเอียน นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร สานฝันนักศึกษาสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ ระดับอินเตอร์  อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง หัวหน้าสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ทางสาขาศิลปะการประกอบอาหารและจัดการภัตตาคาร ตระหนักถึงความสำคัญของสายงานอาชีพด้านการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  ที่จะมุ่งมั่นให้นักศึกษาของเรามีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีความพร้อมทั้งพลังกาย และพลังใจสูงมาก เพราะต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่าง นอกจากความร้อนภายในครัวแล้ว ยังต้องเจอกับความร้อนของคนในครัว นอกครัวด้วย ต้องมีเทคนิคในการทำงานของตนเอง ต้องมีความสร้างสรรค์ พลิกแพลงเทคนิคได้ทันท่วงที แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ต้องมีความเชื่อมั่น อดทนและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การทำงานต้องคิดเมนูใหม่ หน้าตาการนำเสนอที่น่าสนใจ การนำวัตถุเข้าใช้นั้นต้องดี มีคุณภาพและผสมผสานได้อย่างลงตัว เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ ขั้นตอนในการทำอาหารต้องใช้เวลา แต่ต้องไม่เสียเวลา ดังนั้นเชฟต้องอดทนต่อการฝึก ฝึก และฝึกอย่างสม่ำเสมอ สร้างมืออาชีพให้เป็นที่ยอมรับจากประสบการณ์จริง

มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา โดยสามารถเรียน อบรม และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า ธนาคารหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 35 หลักสูตร ซึ่งสามารถเรียน อบรม และเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อ Up Skill, Re Skill และ New Skill

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566”  ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาโท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ  โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม 6 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของ คณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการ ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566) นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2565 สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra2-2022 หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน 2. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนการศึกษาฯ)