Blog

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติรับเชิญในการเข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2546 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อมอบนโยบายให้กับกลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจในการคิด วางแผนพัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมและเป็นต้นแบบได้ และต้องการให้กลุ่ม มทร.ขับเคลื่อนต่อไปด้วยแนวทางที่เข้มแข็งของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.อว. กล่าวว่า ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ดี ควบคู่คุณธรรม สามารถทำให้บุคลากรและคนในสังคมมีความสุข เนื่องจากผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากการได้ทำงานและสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่ม มทร. นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ทำงานได้รวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจน อยากให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปด้วยแนวทางที่ชัดเจนของตนเอง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับเทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงมุ่งแต่เรื่องราวในอนาคตอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาหรือธำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ด้วยเช่นกัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB แก่บุคลากรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 450 คน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นายชำนิ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท ช้างน้อย จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท Cannabis Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้กัญชาแห่งนี้ เพื่อวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นหลัก โดยจะเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถให้สาร CBD THC ที่เหมาะแก่การรักษาโรคแต่ละประเภท เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตกรให้มีความรู้ในการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมาย และมีรายได้ “บริษัทช้างน้อย และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้วางแบบแปลนการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้าหารือกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเดิม กสศ.จะดำเนินการช่วยเหลือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ที่ผ่านมาเมื่อเด็กกลุ่มนี้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วมักจะขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ซึ่งการหารือในครั้งนี้ ทั้ง 9 มทร. รับทราบในหลักการและพร้อมที่จะร่วมกันช่วยเหลือเด็กในกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การหารือดังกล่าวยังคงเป็นการหารือกันในเบื้องต้น ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมเพื่อหารือกันในรายละเอียดกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบผ่านระบบ TCAS เบื้องต้นคาดว่าหากเป็นการรับผ่านระบบTCAS ทาง กสศ. จะเป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ เพื่อขอรับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยต่อได้ทันที โดยรายละเอียดเรื่องการจัดสรรทุนและอื่นๆ นั้นน่าจะได้ข้อสรุปหลังจากการลงนามความร่วมมือกับ กสศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี แบบรับตรง (เพิ่มเติม) สำหรับผู้จบ ปวช. ปวส. และกศน. เริ่มรับสมัครวันนี้ – 9 มิ.ย.64 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=17224 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่ 1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt 2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th #รับสมัครเข้าศึกษาต่อ #เรียนต่อ #มทร.ธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #คลอง6 #TCAS4 Facebook Comments

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75 1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 เทียบโอน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้ 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค

15 คณะ น่าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีครบตามความถนัดของแต่ละคน พร้อมสวัสดิการที่มากกว่าใคร ยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมสมัครได้เลย เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ได้เลย รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส. หรือเทียบเท่า ยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมสมัครได้เลย ยื่นกู้กองทุน กยศ. กรอ. ได้ หอพักฟรี ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี แจกสมุด หนังสือเรียน ฟรี มีระบบ E-Book ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/2Qruu1K สมัคร Online https://bit.ly/3baoBe5 สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน 8.30-18.00 น. โทร 02-800-6800 ถึง 5