Blog

  อธิการบดี ศิลปากร เปิด “ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติในพิธีเปิด “Greenery Market @ Silpakorn” ตลาดผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ พร้อมด้วย​ รศ.ดร.สมเดช​ รุ่งศรีสวัสดิ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวเปิดโครงการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล​ : Hybrid Warfare &​ Digi_Cyber War​ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อสร้างทัศนคติ​ ความรู้​ ความเข้าใจ​ และรู้เท่าทันในด้านการบริหารจัดการและสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในทุกมิติ​ ณ​ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์​ อาคาร​ ๔๓​ เมื่อ๑๕​ สิงหาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น. ▶️วรางคณา​ คงศีล​ รายงาน/ถ่ายภาพ www.ssru.ac.th   Facebook Comments

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงานเสวนา PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Work-based Learning Building The Change Maker : การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education ต้นแบบการศึกษาที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยครั้งนี้เน้นการผสมผสานโลกของการเรียนและโลกของการทำงานที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ เกิดผลงาน     สิ่งใหม่ๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญต่อองค์กรได้ ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับพันธมิตรเครือข่ายทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องAuditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโลกทางหนึ่งมุ่งสู่ Online Education อีกทางหนึ่งมุ่งเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือการให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์จริง พีไอเอ็มได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรูปแบบการเรียนทฤษฎีผสานการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่า Work-based Education จนมีความสมบูรณ์แบบทันยุคสมัย เพื่อสร้าง Smart People รุ่นใหม่ภายใต้โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการเป็น The Change Maker ให้กับองค์กร ทางสถาบันฯ ได้จัดเวทีแชร์ความรู้แก่ผู้สนใจ  อาทิ ช่วงเสวนาแรกในหัวข้อ “Work-based Learning: อีจัน ผู้ร่วมผลิตหน่วย SEAL สื่อสารมวลชน

  นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาฯ พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลเรียนดี เข็มตำแหน่งกรรมการสโมสรนิสิต นักกิจกรรมดีเด่น รางวัลชนะเลิศประกวดคำกลอนในพิธีไหว้ครู และรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ และประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตจุฬาฯ “พิธีไหว้ครูเป็นงานที่นิสิตใหม่ได้มามอบตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งต่อให้กับน้องๆ ต่อไป ซึ่งงานในปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆโดยเรารวมการไหว้ครูจากสองรอบมาไว้ในรอบเดียวกัน” นายภาสชัย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับสามรางวัลชมเชยจากการแข่งขันงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ รางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลชมเชยการแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส และรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ประเทศไทย นางสาวเอลีส มารี ดูฟูร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดยเตรียมหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนสื่อออนไลน์ เป็นประเด็นในการพูด โดยช่วงเตรียมความพร้อมนั้นมีอาจารย์จากที่สาขาฯ ช่วยติวและแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อ คำศัพท์ รวมไปถึงอาจารย์ยังสอนในเรื่องของการใช้สำนวนที่ใช้ในการพูดให้ดูเป็นทางการมากขึ้น ความรู้สึกระหว่างที่แข่งขันนั้น ตื่นเต้นจนประหม่า เพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดูมีความพร้อม และความมั่นใจ ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีเวลา 15 นาที ให้เราได้เตรียมตัว แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีและรู้สึกภูมิใจค่ะ  

National HsinChu Cimmercial Vocational High School จากประเทศไต้หวัน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงกระชับมิตรกับ ทีมบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้มาเยือนได้เกิดความเข้าใจและสนุกสนานกันมากขึ้น ถือเป็นการได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของนักศึกษาทั้ง 4 คน ประกอบด้วย -น.ส.ไอลดา

              เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “มหาวิทยาลัยสีขาว” พร้อมด้วย ท่าน พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม (ปฐม 3) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทับแก้วปลอดภัย..ใส่ใจสวัสดิภาพ” ให้กับนักศึกษาปี 1 ของทางคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตามนโยบายของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มอบหมายให้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดโครงการมหาวิทยาลัยสีขาวขึ้น อาจารย์ ดร.วิชิต

12 สถาบัน จับมือ ยกระดับ “ภาวะผู้นำ”ผ่านเทคนิค STEM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวชิราวุธวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 โครงการพัฒนาทักษะในการลงมือทำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาวการณ์เป็นผู้นำ ทัศนคติ ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ เรียนรู้ระบบ ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม วิธีในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงต่างๆ โดยมีกว่า 12 สถาบันเข้าร่วมได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)