Blog

5 ส.ค.62 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ว่า โครงการสะพานเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจากภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นภารกิจของประเทศที่จะใช้การศึกษาเพื่อการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ แต่ที่ผ่านมา การศึกษา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เป็นหลัก โดย สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่วางพื้นฐาน และจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จักตัวตน ความสนใจ ความถนัด เพื่อเด็กจะได้เลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความถนัดหรือสนใจ รวมถึงสายอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต แต่เรายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และที่เป็นจุดอ่อน คือ การแนะแนวที่ไม่สามารถแนะแนวอาชีพเขาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งการบรรจุบุคลากร ครูผู้สอนที่ไม่สนองต่อความต้องการของนักเรียน เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อจำกัดของอาชีวศึกษาในขณะนี้

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนป.ตรี – ป.โท มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้ ประเภทของทุน ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาทปลายๆ – 20,000 บาทต้นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง 2.ค่าหอพักราคาพิเศษ! เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 21,000 – 25,000 บาท ( 4,000

สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก Nalanda University  รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย  “BIMSTEC” Scholarships at Nalanda University For Master’s and Doctoral Programmes: Academic Session 2019-20 Ministry of External Affairs, Government of India has announced establishment of 30 BIMSTEC Scholarships for students from BIMSTEC countries

โครงการทุนการศึกษาของ University of London “150 Global MBA Scholarships” กำลังเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มีความสามารถสูงประจำปีการศึกษา 2019-2020 ทั้งนี้จะเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 30 %  สมัครได้ 2 ช่วง คือ 9 กันยายน และ 25 ธันวาคม คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นผู้สมัครจากที่กำหนด Band A country -สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสากลสำหรับผู้ประกอบการจากตลาดเกิดใหม่ -หากลงทะเบียนเรียน Global MBA program ที่มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้มาแล้ว จะไม่มีสิทธิสมัครขอทุน ผู้ขอทุน ต้องสมัครเรียนGlobal MBA degree จากนั้นดาวน์โหลดแล้วกรอกใบสมัครขอทุนให้เรียบร้อยที่ completed

โคงการนี้เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50%ปีแรกและอีก 10%ในปีถัดไปจาก Charles Darwin University มหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียมอบให้คนต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม เป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree ปี 2020  รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2019 สำหรับโครงการทุน CDU Global Excellence Award for International Students in Australia, 2020เป็นทุนช่วยเหลือค่าเรียนในปีการศึกษาแรกครึ่งหนึ่ง และปีต่อ ๆ ไป 10 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติ -มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม -มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด -สมัครเรียนหลักสูตร undergraduate and postgraduate

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 ………………………………….. ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 วิธีการสมัคร สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร 3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ว่า โครงการสะพานเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนี้ สืบเนื่องมาจากภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นภารกิจของประเทศที่จะใช้การศึกษาเพื่อการแก้จน สร้างคน สร้างชาติ แต่ที่ผ่านมา การศึกษา ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เป็นหลัก โดย สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่วางพื้นฐาน และจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จักตัวตน ความสนใจ ความถนัด เพื่อเด็กจะได้เลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความถนัดหรือสนใจ รวมถึงสายอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต แต่เรายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และที่เป็นจุดอ่อน คือ การแนะแนวที่ไม่สามารถแนะแนวอาชีพเขาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งการบรรจุบุคลากร ครูผู้สอนที่ไม่สนองต่อความต้องการของนักเรียน เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ม.ศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา ธันย่า-ธันย์ชนก ลำดับพังค์ นักศึกษาจาก ม.ศิลปากร ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “The 5th International Basketball Invitation Tournament of 2019” ณ ประเทศจีน ทีมชาติไทย อยู่ในสาย A ร่วมกับ De La Salle University (ประเทศฟิลิปปินส์), Xiamen University of Technology (ประเทศจีน) และ Osaka University of Health